فراخوان دفتر دفاع از حقوق پنا هندگی واحد ترکیه 


نقض پیاپی حقوق بشر، زندان، شکنجه، ترور و اعدام در حکومت اسلامی از یک طرف و وضعیت اسفبار پناهندگی در کشورهای پناهنده پذیر درترکیه ،  اروپا و آمریکا و تحرکات بازرهای جهانی و معادلات و مماشات سیاسی این کشورها با جمهوری اسلامی و در رقابت با یکدیگر به جهت سودآوری اقتصادی بیشتر، و تاثیرات مستقیم و بغایت منفی این سیاستها بر زندگی و سرنوشت پناهجویان از سوی دیگر، نیاز ایجاد جبهه ای وسیع و جهانی در تقابل با این وضعیت غیر انسانی را عاجل و غیرقابل انکار نموده است. پس از واقعه ۱۱ سپتامبر، راسیسم و ضدیت با "خارجیها" به یکی از ارکان اصلی سیاستهای دول اروپایی و آمریکایی تبدیل شده و تمام ابزارها و بنگاه های تبلیغاتی عظیم جهانی، در اختیار این بربریت سیاسی قرن ۲۱ قرار گرفته اند تا انسانیت را قربانی منافع اقتصادی و سیاسی جهان سرمایه کنند.
معضل پناهندگی، یک مسئله سیاسی است و باید پاسخ سیاسی بگیرد. دفتر دفاع از حقوق پناهندگی واحد ترکیه در این شرایط و برای پاسخ به این نیاز سیاسی تشکیل شده است. این دفتر، میتواند و باید راه حل سیاسی این شرایط غیر بشری باشد.
دفتر دفاع از حقوق پناهندگی  واحد ترکیه همچنین از سازمانها ، نهادها و شخصیتهای مدافع حقوق انسانی پناهندگی، انتظار نهایت همکاری با تشکیلات  دفتر دفاع از حقوق پناهندگی واحد ترکیه رادارد   همچنین دفتر دفاع از حقوق پناهندگی ، کلیه پناهجویان در ترکیه را به تشکل در این سازمان انسانی فرا میخواند


دفتر دفاع از حقوق پناهندگی واحد ترکیه 
نیما انصاری

۲۰۰۸/۰۵/۰۵