گزارش٬ مشهد
اعتصاب برعليه زمين خواران
شهريار افروزه

اعتصاب و تحصن قربانيان زمين خوارى

قشر عظيمى از توده ضعيف و ستم كشيده از اهالى شهر مشهد٬ كه چندى پيش به اميد داشتن سر پناهى اقدام به خريدارى زمين از تعاونى مسكن و اراضى كه  معروف به اراضى نيروى انتظامى بود كرده بودند٬ بعد از گذشت مدتى به اميد تفكيك و واگذارى املاكشان متوجه شدند كه مورد كلاهبردارى آنهم از يك نهاد مدعى (متولى امنيت) شده اند! اين در حالى بود كه با اقدامات و شكايات پى در پى آنها به اين مرجع و عدم پاسخگويى در حالى كه تمام هستى خود را بر باد ميديدند٬ تنها راه چاره را تجمع و تحصنى نمادين يافتند. اين تجمع از زمان  ورود احمدى نژاد به مشهد شروع و تاكنون كه بيش از يكماه ميگذرد ادامه پيدا كرده است. متحصنين اقدام به  برپايى چادر در همين اراضى كه در مجاورت نمايشگاه بين المللى مشهد است كرده اند. متاسفانه تعدادى قابل توجه از اهمين افراد كه عمدتا كارگر و كشاورز و از قشر كم درآمد جامعه ميباشند٬ بهمراه خانواده با شرايط مشقت بار در همين چادرها بسر ميبرند. با وجود خيل عظيم شرکت کننده دراين تحصن و طولانى شدن آن٬ مسئولان ذيربط استان از هرگونه جوابگويى شانه خالي كرده اند و بيرحمانه زندگى چادر نشينى را بدون وجود امكانات اوليه به مردم محروم تحميل كرده اند.
زنده باد استقامت وعدالتخواهى اين متحصنين و ننگ باد سردمداران نظام ننگين سرمايه دارى!*