برمه٬
طوفان قتل عام ميکند!

روز شنبه اين هفته طوفان و گردباد شديدى کشور محروم برمه را درنورديد. گزارشها از کشته و مفقود الااثر شدن دهها هزار و بيخانمانى یک میلیون نفرى سخن ميگويند. اجساد به شکل وحشتناکى هر گوشه ديده ميشود. آيا بشر توان اين را ندارد در مقابل طوفان و زلزله و "خشم طبيعت" از خود دفاع کند؟ پاسخ مثبت است. اينها قربانيان طبيعت نيستند٬ قربانيان سرمايه دارى اند که براى بشر پشيزى ارزش قائل نيست!