آذر ماجدی در کنفرانس سکولار - اومانیسم در هلند

روز شنبه سوم مه کنفرانسی با تم "سکولاریسم اخلاقی و سیاسی" در شهر اوترخت، هلند برگزار شد. این کنفرانس بمناسبت افتتاح دفتر کشورهای پایین (هلند و بلژیک) سی اف آی* سازمان داده شده بود. در کنفرانس یازده سخنران شرکت داشتند و مباحث جالبی در زمینه برنامه سکولاریست – اومانیسم، تاریخ کفر در مسیحیت، آموزش و پرورش سکولار، آیا میان علم و مذهب جنگ است؟ طرحی در مورد سکولاریسم اخلاقی، آگاهی سکولار، اسلام و سکولاریسم- اومانیسم دخالتگر و تفکیک گرایش چپ و راست در سکولاریسم درگرفت. سخنرانان عبارت بودند از راب تیل من، پل کرتز، دیوید نش، یوپ شریخ ورز، استیون لا، هرمن فیلیپس، فلوریس دن وربرگ، آستین دیسی، نورم آلن، ابن وراق و آذر ماجدی. یکی از سخنرانان تشکیل یک موزه هنرهای برخورنده آنلاین را نیز اعلام کرد.
کلیه سخنرانان بر اهمیت گسترش جنبش سکولاریستی – اومانیستی تاکید کردند. در مورد تعریف دقیق این ترم مباحثی ارائه شد. رابطه مذهب با سیاست، دولت و مذهب، علم و مذهب، حقوق انسانی و مذهب و آزادی و مذهب به تفصیل در سخنرانی های مختلف مورد بحث قرار گرفت.
آذر ماجدی در مورد اهمیت سازمان دادن یک جنبش اجتماعی وسیع علیه مذهب و برای سکولاریسم صحبت کرد. بر این مساله تاکید گذاشت که کار علمی بسیار مهم است ولی بهیچوجه کافی نیست و باید پا در عرصه مبارزه سیاسی – اجتماعی قرار داد. وی اعلام کرد که جدایی مذهب و سیاست کاملا بی معنی است، چرا که مذهب خود یک پدیده کاملا سیاسی است. مساله باید بر جدایی مذهب از دولت متمرکز شود. آذر اشاره کرد که باید بکوشیم دریابیم که چرا علیرغم آماری که حکایت از تعداد نسبتا وسیع غیر مذهبی ها و آته ئیست ها در غرب دارد، جنبش های مذهبی این چنین رشد کرده و گسترش یافته اند. آنگاه وی به رشد جنبش اسلامیستی، اسلام سیاسی، پرداخت. او گفت که این جنبش بسیار سیاسی است و برای سهیم شدن در قدرت مبارزه میکند. اسلام سیاسی خود را بعنوان ایدئولوژی رهائی بخش مطرح میکند و در منطقه تحت نفوذ اسلامی بویژه پس از حمله به عراق و لبنان این فریب برای بخش وسیعی جذابیت یافته است. آذر گفت: "ما اگر حقیقتا خواهان منزوی کردن و حاشیه ای کردن جنبش اسلام سیاسی و اسلامیست ها هستیم باید توجه داشته باشیم که خود را کاملا از سیاست های دولت آمریکا و اسرائیل تفکیک کنیم. مردم بشکلی کاملا پراگماتیستی میان بد و بدتر، بد را انتخاب میکنند. و در نبرد میان دو قطب تروریست، بخش وسیعی اسلام سیاسی را انتخاب کرده است. ما باید بتوانیم آنها را قانع کنیم که آنها مجبور به انتخاب میان یکی از این دو قطب نیستند. آلترناتیو سوم، انتخاب سومی نیز موجود است."
در پایان پانلی با شرکت هوگو استرلا، هرمن فیلیپس، استیون لا، آذر ماجدی و دیوید نش با مدراتوری راب تیلمن برگزار شد. مباحث بسیار جالبی در این بخش مطرح شد. بحث عموما بر رابطه آموزش و پرورش و مذهب و کودکان و مذهب تمرکز یافت. آذر ماجدی در این بخش بر ممنوعیت مدارس مذهبی تاکید کرد و همچنین افزود که کودکان مذهب ندارند. این مذهب اولیا شان است که بر آنها تحمیل شده است. این واقعیت را جامعه و دولت باید برسمیت بشناسد.
سخنرانی و صحبت های آذر ماجدی با استقبال بسیاری روبرو شد. بسیاری از حضار اعلام کردند که با پیشنهادات و نظرات او احساس توافق میکنند. تعدادی از کتاب آذر ماجدی "حقوق زنان در مقابل اسلام سیاسی بفروش رسید.


سازمان آزادی زن
6 مه 2008
Center for Inquiry CfI