گزارش٬ سنندج
اخراج 10 نفر از کارگران بخش خدماتی بیمارستان توحید سنندج

با رسیدن سال نو 10 نفر از کارگران بخش خدمات بیمارستان توحید سنندج تحت بهانه های واهی اخراج شدند. این کارگران که هر کدام بیش از 12 سال سابقه کار در بیمارستان را داشتند بدون هیچ حقوق و مزایائی در ابتدای سال 87 اخراج شدند.
کارگران طی نامه ای به اداره کار و نهادهاى زیربط شکایت کردند و خواهان بازگشت به کار شدند. کارگران با مراجعه به استانداری و به اداره کار موفقیتهای بدست آورده اند که هفته گذشته 6 نفر از کارگران مجددا به سرکار خود بازگشتند. تلاش برای بازگشت به کار 4 نفر دیگر از کارگران هنوز ادامه دارد.
لازم به یاداوری است اخیرا با سیاست گزینش در بخشهای دولتی و خصوصی کارگران را اخراج می کنند. شرم اور این است که کارگران را متهم به اعتیاد٬ "اخلاق نامشروع" در محیط کار می کنند که مانع کارگران از سازماندهى اعتراض شوند. این سیاست هدفى جز مرعوب کردن کارگران ندارد. کارگران بايد اعتراضات خود را علنی و در ابعاد گسترده سازمان دهند. شکایت صرف به ادارات کافى نيست. *