پيروزي كارگران كيان تاير
۲۸ فروردين ۱۳۸۷

روز سه شنبه 87.1.27 مقامات حكومتي مجبور شدند دوماه حقوق معوقه كارگران ايران تاير را پرداخت كنند.

يكي از كارگران كيان تاير گفت: بدنبال بارها اعتصاب و اينهمه ضرب و شتم و بگير وببند و درحاليكه هنوز عده اي كارگران دربازداشت هستند, حكومت 2ماه حقوق از 4 ماه حقوق مارا داد. سؤال اين است كه چرا همين حد اقل ناچيز را زود تر ندادند؟ و خودش جواب داد كه , بنظر من فقط بخاطر ايستادگي ما كارگران آنها مجبور شدند كه قسمتي از حقوق ما را بدهند والا هرگز دنبال دادن حقوق ما نيستند.الآن هم 2ماه حقوق ما را نداده اند و بازهم قصد دارند كه ما زمين گير اين مبلغ باشيم.