خبر
اخراج 70 نفر از کارگران شرکت پرس توسعه ایران خودرو تهران !
کامران پايدار

شرکت پرس توسعه ایران خودرو از جمله شرکتهای تحت پوشش وزارت صنایع است که کار آن انجام سفارشات شرکت ایران خودرو در زمینه بدنه اتومبیل است. در این شرکت بیش از هزار کارگر قراردادی و روزمزد به کار مشغولند. کارگران در این شرکت 3 شیفته کار می کنند. این شرکت دارای   2 سايت فعال یکی در کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج و دیگری در کیلومتر 5 جاده کرج قزوین است. در آخرین روز سال پیش در 28/12/86 به دستور دادفر مدیر عامل شرکت که قبلا پاسدار بوده و شخصی به نام بلورچی که مدیر تولید شرکت است٬ 70 نفر از کارگران بدون هیچ مزایایی از کار اخراج شده و طی چند هفته اخیر این کارگران بدون اینکه تاکنون به نتیجه ای برسند بین اداره کار و بیمه و شرکت سر گردانند.