رفیق بهروز کریمی زاده آزاد شد!

امروز ٢٧ فروردین، دقایقی پیش رفیق بهروز کریمی زاده، چهره سرشناس جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی، رهبر دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب، رفیق دوست داشتنی هزاران هزار  انسان مبارز ، از زندان اوین آزاد شد.

آزادی بهروز عزیز، پیروزی برای همه ما است!  انسان های زیادی از نان شب خود زدند تا وثیقه سنگین بهروز را تامین کنند. همین عزیزی بهروز را  فریاد میزند! بهروز در قلب تک تک ما جا داشت و دارد! از طرف همه دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب از طرف خانواده گرامیش و از طرف خود بهروز عزیز از همه کسانی که در تامین وثیقه بهروز کمک کردند تشکر میکنیم.

بهروز عزیز!
هیچ چیز شوق و شور  آزادیت را نمیتواند بیان کند. برای همه ما بودن با تو افتخار بوده و هست. میدانیم که شکنجه شدی، سختی کشیدی و اذیتت کردند. جسم را میتوانند بشکنند. انسانیت و آزادیخواهی را اما نه!

به جمع خانواده عزیزت خوش آمدی، به جمع یاران همیشگیت خوش آمدی

با افتخار به بهروز کریمی زاده
دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاه های سراسر کشور