نامه اعتراضى اتحاديه كارگران صنعتى جهان به جمهورى اسلامى ايران

The Industrial Workers of the World (IWW)                           

١٥ آوريل ٢٠٠٨

موضوع: محكوم كردن دستگيرى و سركوب كارگران البرز تاير

كميسيون همبستگى بين المللى اتحاديه كارگران صنعتى جهان، كه يك اتحاديه كارگرى جهانى و مستقل ميباشد، از دستگيرى و ضرب و شتم صدها كارگر شركت توليدى لاستيك البرز در نزديكى تهران در تاريخ ١٢ آوريل ٢٠٠٨ سخت عصبانى شده است. كارگران اعتراض كرده بودند چرا كه دستمزد آنها ٥ ماه بود كه پرداخت نشده بود. بعنوان شرط آزادى، كارگران را مجبور كردند كه تعهد كتبى دهند كه ديگر در هيچ اعتراضى شركت نخواهند كرد. اين نقض كامل ابتدايى ترين حقوق انسانى در ارتباط با آزادى بيان، تجمع و حق اعتصاب است. بعلاوه، عدم پرداخت دستمزدها كه موجب اعتراض كارگران شد، بروشنى يك بيعدالتى عظيم و نيز نقض قوانين ايران و بين المللى است. ما سئوال ميكنيم: چرا نيروهاى دولتى قربانيان اين جنايت (يعنى كارگران) را دستگير ميكنند، در صورتيكه مرتكبين اين جنايت (مديريت ومالكان) را مورد حمايت قرار ميدهند.

كميسيون همبستگى بين المللى اتحاديه كارگران صنعتى جهان اين اقدام ظالمانه از جانب حكومت شما و شركت توليدى لاستيك البرز را محكوم ميكند. ما همبستگى خود را با كارگران ايران اعلام ميكنيم و از مطالبات آنها مبنى بر پرداخت بموقه دستمزدها كاملا حمايت ميكنيم. ما از حكومت ايران ميخواهيم كه فورا تمامى كارگرانى كه هنوز آزاد نشده اند را آزاد نمايد و از تعهد گرفتن از كارگران بعنوان شرط آزادى آنها صرفنظر نمايد.  شركت توليدى لاستيك البرز و شركت هاى شريك آن نيز بايد بخطر اين تجاوز به حقوق ابتدايى كارگران مسئول و جوابگو باشند.

با احترام
مايكل پسا

 
رونوشت به مقامات جمهورى اسلامى ايران و شركت توليدى لاستيك البرز ارسال گرديده است.

ترجمه و تكثير از: اتحاد  بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

info@workers-iran.org