بهروز عزيز آزاديت را تبريک ميگوئيم!

نشريه يک دنياى بهتر آزادى بهروز کريمى زاده را به خانواده اش و همرزمان آزاديخواه و برابرى طلب و دانشجويان تبريک ميگويد.
حقيقت اينست که زندان يک ايستگاه در جدال ما عليه ارتجاع اسلامى و حکومت سرمايه در ايران است. ايستگاهى که نسل جوان امروز بارها و بارها گذرش به آن افتاده است. بايد تصور قديمى و فرهنگ و ادبيات اليتيستى از زندان را کنار گذاشت. مبارزه امروز مبارزه اى توده اى است و بايد وسيعترين مردم عادى درآن بتوانند شرکت کنند و شرکت ميکنند. مبارزه و تلاش ادامه دارد و بايد زندان را همانگونه که هست ديد و در مبارزه سياسى ملحوظ کرد. نه زندانى قرار است از زمره اساطير باشد و نه زندان رفتن ورق آخر کتاب تلاش براى آزادى و برابرى است. جنگ ادامه دارد و پايان آن از نظر ما تنها با پيروزى بر ارتجاع ممکن است. دراين مسير نبايد قطبنمايمان را گم کنيم. درعين حال ضرورى است از تجارب هر نبرد براى نبردهاى باشکوه تر درس بياموزيم. 

يک دنياى بهتر