پلاتفرم کار تر کیه٬ سندیکای سراسری آموزگاران ترکیه
در دفاع از اسنلو٬ صالحى٬ دانشجويان و معلمان ايران

هفته گذشته نيما انصارى فعال حزب در ترکيه پيرامون وضعيت محمود صالحى٬ منصور اسانلو٬ دانشجويان زندانى و معلمان ديدارى با مسئولين پلاتفرم کار ترکيه و سنديکاى سراسرى آموزگاران داشت و بر ضرورت حمايت فورى تاکيد کرد. نامه اين ديدار توسط اين دو سازمان خطاب به دفتر سازمان ملل در آنکارا- ترکيه منتشر شد. دراين نامه از جمله آمده است؛
بدین وسیله دستگیری محمود صالحی یکی از رهبران سندیکاهای کارگری ایران که در آوریل     ۲۰۰۷دستگیر و هم اکنون در زندان سنندج محبوس میباشد و بعلت شرایط غیر انسانی و شکنجه دچار بیماری شده است. او طبق نظریات پزشکان باید در بیمارستان بستری و مورد مداوا قرار بگیرد در غیر این صورت زندگی او در معرض خطر قرار دارد. اما با تمام اینها رژیم اسلامی از آزاد کردن صالحی خود داری می نماید.
همچنین رژیم اسلامی منصور اسانلو یکی دیگر از رهبران کارگری را بعلت دفاع از حقوق کارگران هم اکنون در زندان اوین تهران محبوس کرده است و مورد ضرب وشتم وشکنجه قرار داده است و می دهد.
طبق اطلاعات موثق رژیم اسلامی بیش از شش ماه است که حقوق آموزگاران را پرداخت نمیکند و بعضی از آموزگاران بعلت اعتراض به وضعیت موجود دستگیر ودر معرض خطر اعدام قرار دارند.
ما بدین وسیله از طریق نماینده سازمان ملل در ترکیه نفرت و انزجار خود رانسبت به دستگیری رهبران کارگری٬ معلمان٬ دانشجویان در ایران را اعلام میکنیم و خواهان آزادی هرچه سریعتر آنان هستيم.

 

پلاتفرم کار تر کیه
سندیکای سراسری آموزگاران تر کیه

9 آوريل 2008

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL SEKRETERLİĞİ
TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİNE
ANKARA

İran işçi sendikasi liderlerinden ,mahmod salehi ,9/nisan 2007 tarihinde bir mayıs gösterilerinde bulunması nedeni ile tutuklanarak sanandec cezaevinde konulmuştur,
Ceza evinde insanlık dışı ışkence yapılarak böbrekleri iflas etmek üzere ve hipertansiyon nedeni ile bein kanamasi geçirerek hayati tehlikesi bulunmaktadır.
Buna raman iran İslam rejimi yetkilileri hala mahmud salehi , doktorların hastaneye yatırılarak gerekli tedavinin yapılmasına karar vırılmesine rağmen hastaneye götürülmeyip ceza evinde tutmaktadırlar. Hayati tehlikesi devam etmektedir.
Yine iran işçisendikasi liderlerinden Mansur osanlu da  işçi sendikasi lideri olması nedeni ile işçilerin haklarını  savunmasından dolaye  tahran EVİN ceza evinde konulmuştur.
İranda öğretmenler maaşlarıne alamadığından , insanhaklarını ,demokratik, laik, ve sosyal bir yaşam istediklerinden tutuklanarak ceza evlerine konulmuştur.
Ceza evlerinde bulunan  ve aydın düşünen  bu insanlara insanlık dışı işkenceler yapılmaktadır
Bu durumun birleşmiş milletler nezdiğind kınıyoruz ve protosto ediyoroz , birleşmişmilletlerin iranın sendika liderlerine, öğretmenlrerine, düşüncesinden dolayı  tutuklanan ve işkence gören insanlara der hal acilen el uzatmasını ve yardım etmesine bekliyoruz.
Bizler  baskıcı, çağdışı,İslam diktatörlükle yönetilen iran İslam rejimini kınıyoruz .
Ceza evin de işkence gören insanların serbet bırakılmasıni istiyoruz.

Türkiye iş platform( KESK) VE EĞTİM SEN