اسلاميها در کردستان جائى ندراند!
در حاشيه خبر گردن زدن يک بى دين توسط هواداران مفتى زاده

روز يکشنبه ١٨ فروردين در روستاى صالح آباد سقز جنايتى هولناک صورت گرفت. يکى از هواداران مفتى زاده آخوند مرتجع "سنى"٬ که از تخم و ترکه اخوان المسلمين است٬ به سياق جريان عبدالمالک ريکى در بلوچستان و القاعده در عراق٬ اقدام به زدن گردن جوانى کرد! قربانى شورش سلیمی فر نام دارد و قاتل ارسلان رضایی. هر دو اهل روستای صالح  آباد سقز اند. بنا به اخبار شورش سلیمی فر عنوان کرده که احمد مفتی زاده عامل جمهوری اسلامی است و سکت طرفدارش مشغول اشاعه افکار خرافى و ضد جامعه است. آخوند مفت خورى بنام "ملا محمد" شورش را بدليل اين اظهارات "مرتد و ملحد" اعلام کرده و فتواى قتل او را از طريق "گردن زدن" صادر کرده است! ارسلان رضایی از هوادارن مفتی زاده مجرى اين فتواى کثيف اسلامى ميشود. او بعد از بريدن سر شورش سليمى فر به پاسگاه نیروی انتظامی خود را معرفی ميکند. او اعلام ميکند که امروز "حکم خدا را که همانا گردن زدن شورش بوده  اجرا کرده است"!
مردم کردستان جريان مفتى زاده را خوب ميشناسند. عملکرد ارتجاعى آنها در کنار نيروهاى جمهورى اسلامى در انقلاب ۵٧ عليه کمونيستها و مردم آزاديخواه کردستان شهره آفاق است. مفتى زاده هم ميخواست با اسلام در کردستان سهمى از قدرت را بگيرد. اين جريان نماينده عقب مانده ترين و طفيلى ترين بخشهاى جامعه است که دراين سالها توسط دو خرداد و جناحهاى رژيم اسلامى مجددا باد زده شدند. روش کار اينها مثل مقتدا صدر است. با حمايتهاى مالى که از آن برخوردارند و صندوق هاى چرکين شان تلاش ميکنند در روستاها و شهرها از مردم فقير و گرسنه نيرو جذب کنند. مفتى زاده ها٬ سلفى ها٬ فرقه هاى مختلف اسلامى و از گور برخاسته٬ ماتريالى است که رژيم اسلامى آن را باد ميزند و به جان مردم انداخته است. اين در حالى است که هر کارگر معترض و دانشجو و جوان و زن را با شديدترين شکل سرکوب ميکنند و در مواردى بدن تکه پاره و شکنجه شده شان را شبانه دفن ميکند يا در بيابان و سد رها ميکنند. مفتى زاده و خمينى و خلخالى و ديگران براى مردم در کردستان يک پديده واحداند. هيچوقت در کردستان اين مرتجعين نتواستند رد پائى پيدا کنند. اما دراين سالها و زير سايه سرکوب جمهورى اسلامى به فکر سلطنت افتاده اند. فتوا ميدهند و ترور ميکنند.
مردم کردستان براين امر آگاه اند که اين فرقه و فرقه هاى مشابه سرشان به کجاها وصل است. ميدانند که در دشمنى با آنها و آرمانهايشان از جمهورى اسلامى چيزى کم ندارند و در موارد زيادى اين را نشان دادند. اين فرقه هاى مذهبى آدمکش بدون وجود جمهورى اسلامى موضوعيتى ندارند. مسئله اينست که به اين مرتجعين هشدار داد که پايشان را دراز نکنند. اينها در دوره اى به صرافت "اجراى حکم خدا" و تحکيم پايه هاى دستگاه بوى خون گرفته اسلام افتادند٬ که مردم در کردستان بيش از هر زمان پرچم کارگر و سوسياليسم را برافراشتند. اينها درجاى بدى مانور ميدهند!
ضرورى است کارگران و مردم آزاديخواه در کردستان در مقابل تحرکات اين باندهاى اسلامى هشيار باشند. اينها خواب و خيال طالبانى کردن کردستان را در سر ميپرورانند. از نظر سياسى٬ جاى آنها در همان زباله دانى است که اربابشان جمهورى اسلامى بزودى خواهد رفت. اين مرتجعين بايد اطمينان داشته باشند که پاسخ قتل سروش سليمى فر را روزى در دادگاههاى مردمى خواهند داد. کردستان ايران جاى پهن کردن بساط جنايتکارانه اينها نيست. بايد مطمئن باشند که کارگر و کمونيسم در کردستان اين ها را جمع ميکند.*

يک دنياى بهتر