زنده باد اول مه!

در اول مه، در مقابل مذهب و ناسيوناليسم و سرمايه، پرچم انترناسيوناليسم کارگرى را برافرازيم و به جامعه اعلام کنيم؛ اگر دنيا دست ما باشد؛ کودکى از گرسنگى و بى داروئى تلف نخواهد شد! اگر دنيا دست ما باشد تبعيض و استثمار را الغا ميکنيم! اگر دنيا دست ما باشد مليت و نژاد و مذهب بشريت را قصابى نخواهند کرد. همه شهروندان محترم و برابر جامعه اند! اگر دنيا دست ما باشد زندانها و سلاحها و شکنجه گاهها را نابود خواهيم کرد. بجاى سرکوب و انقياد سياسى و اقتصادى، شرايط مادى شکوفائى فرد و جامعه را تامين خواهيم کرد! اگر دنيا دست ما باشد جامعه اردوى کار اجبارى براى تامين سود سرمايه نخواهد بود بلکه کار آگاهانه و نقشه مند براى رفع نيازهاى همگان را سازمان خواهيم داد! اگر دنيا دست ما باشد ژنرالها و سرکوبگران و خيل آخوندها و کاردينال ها و خاخام ها و واعظين بردگى بشر را مرخص خواهيم کرد. بجاى توليد جهالت و سم در جامعه علم و پيشرفت انسان را هدف قرار خواهيم داد! اگر دنيا دست ما باشد آن را زير و رو خواهيم کرد! کمونيسم جنبش واقعى و عينى کارگران و جنبشى براى تغيير راديکال و ريشه اى جهان است. در اول مه بايد به تغيير و مبرميت آن فراخوان دهيم و صف خود را در هرگوشه جهان با زمزمه سرود انترناسيونال به صف کارگران جهان گره زنيم! در اول مه بايد از حرمت بشريت اعاده حيثيت کنيم و بورژوازى و نظامش را به محاکمه بکشيم! در اول با پرچم آزادى و رفاه جامعه به ميدان بيائيم!

کارگران جهان متحد شويد!
زنده باد سوسياليسم!