دانشگاه اصفهان به نمایندگی از همه دانشجویان آزادیخواه و برابری
طلب ٨ مارس را گرامی داشت!

مراسم گرامیداشت روز جهانی زن ، 8 مارس ، ظهر روز سه شنبه در دانشگاه اصفهان برگزار شد. در این مراسم که با حضور دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب برگزار شد 2 تن از دانشجویان به سخنرانی پرداختند و تبعیض های جنسیتی را محکوم کردند. اعتراض به صدور قرار های سنگین برای دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب در بند، اعتراض به انتقال بهروز کریمی زاده به بند عمومی، اعتراض به صدور حکم اعدام برای فعالین مدنی به خصوص فرزاد کمانگر معلم آزادیخواه کامیارانی و ... دیگر موضوعاتی بودند که دانشجویان در سخنان خود به آنها پرداختند.
دانشجویان پلاکارد هایی با عناوینی چون : «جهان دیگری ممکن است» ، « برابری، آزادی ، هویت انسانی » ، «قرارهای صادره برای دانشجویان را لغو کنید» ، « صدور حکم اعدام برای فعالین مدنی محکوم است » و ... و همچنین پوسترهایی از بهروز کریمی زاده و فرزاد کمانگر و پوستر 8 مارس دانشجویان آزادیخواه وبرابری طلب را در دست داشتند.
دانشجویان در این مراسم طی یک عمل ابتکاری اقدام به جمع آوری کمک مالی برای تامین وثیقه ی بهروز کریمی زاده نمودند که با استقبال سایر دانشجویان روبرو شد.
این مراسم با خواندن قطعنامه ی صادره از سوی دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب پایان یافت.

قطعنامه ی مراسم 8 مارس دانشگاه اصفهان:

چراغ می کشی و ماهتاب می روید

ستاره می شکنی ، آفتاب می روید

دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاه اصفهان که آرمانی جز آزادی و برابری برای ساختن یک دنیای بهتر سر لوحه ی کار خود قرار نمی دهند و برای رسیدن به خواست توده ای و تاریخی بر حق خود با صاحبان قدرت و سرمایه وارد مصالحه نمی شوند، تصمیم گرفتند برای روشن شدن افق خود به مناسبت 8 مارس روز جهانی انسانیت ، قطعنامه ای را صادر نمایند که مفاد آن به شرح زیر می باشد:

1.        اساس فعالیت های ما رهایی انسان می باشد ؛ که این خواسته با رهایی کل جامعه پیوندی ناگسستنی دارد.

2.        برابری کامل انسانی و لغو هر گونه آپارتاید جنسی که متاسفانه در حال سرایت به آپارتاید علمی نیز می باشد. ( منظور بحث سهمیه بندی دانشگاه ها براساس جنسیت می باشد.

3.        ما مدافع حقوق اساسی جنبش کارگری، معلمان ، پرستاران و دیگر اقشار زحمت کش جامعه می باشیم که در تضاد دایمی با منافع صاحبان قدرت و سرمایه ( که آن را در انحصار خویش دارند) به سرمی برند.

4.        آزادی بدون قید و شرط بیان و پس از بیان یکی از خواسته های اساسی ما می باشد.

5.        ما خواهان برخورداری زنان سرپرست خانواده و خانه دار از بیمه ی بیکاری می باشیم.

6.        آزادی ، رفاه ، بهداشت ، شادی و امنیت حق همه ی انسان هاست.

7.        ما خواهان لغو حکم اعدام ، سنگسار ، قصاص و هر گونه خشونت در جامعه می باشیم.

8.        حق تعیین سرنوشت ، حق همه ی گروههای انسانی می باشد و هیچ صاحب قدرت و سرمایه و استعمارگری حق تعیین سرنوشت برای آنان را ندارد.

زنده باد آزادی
زنده باد برابری
دانشجویان آزادیخواه وبرابری طلب دانشگاه اصفهان
۲۱ اسفند ۱۳۸۶