پیام سازمان آزادی زن بمناسبت 8 مارس
ستم بر زن موقوف!
سرکوب زنان ممنوع!

زنان و مردان آزادیخواه!
یکصدمین سالگرد 8 مارس، روز جهانی زن از راه میرسد. مبارزه برای آزدی زن بخش مهمی از تاریخ معاصر جهان را تشکیل میدهد. بیش از یک قرن است که مساله زن به یکی از مسائل اجتماعی بدل شده است. بیش از یک قرن است که جنبش حقوق زن و جنبش سوسیالیستی برای حقوق برابر زن و مرد مبارزه میکند. این مبارزه افت و خیزهای بسیاری داشته است. آنچه ما اکنون در جوامع غربی شاهدیم، حاصل این مبارزه تاریخی است. موقعیت زنان در کشورهای غربی بمراتب بهتر و انسانی تر از موقعیت زنان در سایر نقاط جهان است. اما هنوز با برابری کامل و واقعی فاصله دارد. مبارزه برای برابری کامل در این کشورها هنوز به پایان نرسیده است.
موقعیت زنان در سایر نقاط جهان، بویژه کشورهایی که تحت اسلام، سنن عقب مانده و دیکتاتوری های خشن و فاسد دست و پا میزنند بسیار اسفناک و غیرقابل قبول است. این شرایط باید تغییر یابد. این شرایط در شان بشریت متمدن نیست. در ایران در اعتراض به این وضعیت غیرانسانی، یک جنبش توده ای گسترده برای آزادی زن شکل گرفته است. این جنبش مورد یورش رژیم اسلامی است. رژیم به انحاء مختلف میکوشد زنان را در اسارت نگاه دارد. مانع فعالیت شان شود، حجاب را بر سرشان محکم تر کند، آپارتاید جنسی را مستحکم تر نماید. جنبش آزادی زن از آن سوی در مقابل این تلاش های مذبوحانه با تمام قوا مقاومت میکند. یک جنگ و گریز دائم میان این جنبش با رژیم زن ستیز اسلامی در جریان است. زنان سر تسلیم ندارند. مساله زن رژیم اسلامی را مستاصل کرده است.
بسیاری از فعالین حقوق زن دستگیر شده اند. برخی با وثیقه های هنگفت موقتا آزاد گشته اند. بعضی به شلاق محکوم شده اند. تعدادی دیگر ممنوع الخروج شده اند. رژیم اسلامی در چند ماه اخیر یک یورش گسترده را به جامعه سازمان داده است. فعالین کارگری را دستگیر و زندانی کرده است و آنها به زیر شلاق گرفته است. ده ها نفر از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب را به اسارت گرفته و زیر شکنجه میکوشد، شخصیت و حرمت آنها را بشکند. اما حتی تحت چنین شرایطی جامعه ساکت نمی نشیند. فعالین حقوق زن هنوز مقاومت میکنند. دانشجویان علیه آپارتاید جنسی مبارزه میکنند. یک صدمین سالگرد 8 مارس در چنین شرایطی در ایران برگزار میشود.
فعالین جنبش آزادی زن!
همه اذعان دارند که اکنون شرایط سختی برای پیشروی مبارزه است. اما در عین حال همه میدانند و اعلام میکنند که این وضعیت دیگر قابل تداوم نیست. همه خسته و بیزارند. همه خواهان تغییر اند. همه با هیجان، اضطراب و دلواپسی نگران آینده اند. جامعه در نقطه انفجار نگاه داشته شده است. این امر حتی برای رژیم اسلامی نیز روشن شده است. تلاش های اخیرش برای سرکوب و نسق گرفتن دقیقا از چنین آگاهی ای نشات میگیرد. از اعتراضات 13 آذر شرایط جامعه و توازن قوا میان مردم و رژیم تغییر یافته است. این را باید دریافت. وضعیت رژیم تغییر کرده است. میداند که حتی اگر یک روز بگیر و ببند و شلاق و سرکوب را متوقف کند، مردم زمین را زیر پایش به لرزه درخواهند آورد. این بگیر و ببند و موج جدید سرکوب برای حفظ خود به هر قیمت است. در چنین شرایطی باید فشار را بر رژیم بیشتر کرد. باید از سنگرهای مختلفی آن را زیر یورش گرفت. از این رو است که 8 مارس یک مناسبت مهم برای تجمع و اعتراض است. بدنبال اعتراضات اخیر دانشجویان، روز 8 مارس را نیز باید به یک روز اعتراض جمعی علیه سرکوب تبدیل کنیم. جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی باید در این روز پرچم آزادیخواهی زنان را به اهتزاز درآورد. باید با صدای رسا اعلام کنیم که ما زیر بار ستم و سرکوب نخواهیم رفت، ما خواهان آزادی و برابری هستیم. ما خواهان لغو حجاب اسلامی و آپارتاید جنسی هستیم. زنده باد آزادی زن این شعار ما در روز 8 مارس است.
سازمان آزادی زن با تبریک یک صدمین سالگرد 8 مارس به تمام آزادیخواهان میکوشد با تمام قوا در این روز مردم جهان را به حمایت و همبستگی بین المللی با جنبش آزادی خواهانه زنان در ایران و با اسرای این رژیم سرکوبگر جلب نماید.

زنده باد آزادی زن!
معیار آزادی زن، معیار آزادی جامعه است
آذر ماجدی
4 مارس 2008