خبر از سنندج٬
دستگيرى يک خانواده

سميرا محمدى سمان٬ سعدا محمدى سمان٬ فردين محمدى سمان٬ که خواهر و برادر هستند٬ و قدرت حسن زاده که داماد آنهاست٬ بدلائل نامعلوم توسط اطلاعات دستگير و زندانى شده اند. اين دستگيرى در تاريخ ١۶ ديماه ٨۶ ساعت ١٠ شب در محل زندگى آنها در خيابان نمکى صورت گرفته است. خانواده به دليل ترس تاکنون خبر اين دستگيرى را منعکس نکردند و تاکنون تنها يکبار توانسته اند با سميرا محمدى و سعدا محمدى ملاقات داشته باشند. اخبار دريافتى ما اشاره ميکند در حال حاضر فردين محمدى سمان و قدرت حسن زاده را به ديزل آباد کرمانشاه انتقال دادند و آنجا زندانى هستند. *