گزارش جلسه دفتر سیاسی حزب

 

در جلسه وسیع دفتر سیاسی با شرکت اعضای کمیته مرکزی در تاریخ 25 فوریه قرار زیر باتفاق آراء اعضای کمیته مرکزی به تصویب رسید.

كمیته مركزی حزب اتحاد كمونیسم كارگری، هیات پنج نفره ای را موظف میكند تا پروژه اتحاد "حزب اتحاد كمونیسم كارگری" با "حزب کمونیست کارگری ایران- حكمتیست" را از نظر نظری، عملی و تشكیلاتی مورد بررسی قرار دهد و  نتیجه را به اطلاع كمیته مركزی برساند.

۲۵ فوریه ۲۰۰۸ – ۶ اسفند ۱۳۸۶