گردهمائی كنگره كار كانادا در دفاع از كارگران ایران در مقابل پارلمان ایالتی اونتاریو
زنده باد ۶ مارس روز همبستگی بین الملی كارگری!

فدراسیون جهانی كارگران حمل و نقل و كنفدراسیون بین الملی اتحادیه های كارگری در فراخوان مشتركی خطاب به تشكلها و اتحادیه های كارگری سراسر جهان٬ روز ۶ مارس برابر با ۱۶ اسفند را روز همبستگی جهانی با کارگران ایران و آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی اعلام کرده اند.
فراخوان ارزشمند فدراسیون جهانی حمل و نقل كنفدراسیون بین الملی اتحادیه های كارگری یعنی قرار دادن گسترش همبستگی بین المللی کارگری در مقابل توحش سرمایه و تمامی بنیانهای فکری و سیاسی اش! با اعلام این روز٬ كارگران در سراسر دنیا اعلام میكنند كه در مقابل اتحاد سودجویانه سرمایه، اتحاد انسانی و طبقاتی خود را قرار میدهند و نه بزرگی به ناسیونالیسم و هویتهای کاذب ملی و میهنی میدهند!
كنگره كار كانادا٬ بزرگترین تشكل كارگری در كانادا٬ نیز در همبستگی با كارگران ایران به این فراخوان پاسخ مثبت داده و پشتیبانی خود را از روز ٦ مارس ٬ روز همبستگی بین المللی با كارگران ایران و فراخوان برای آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی و همه كارگران زندانی٬ اعلام كرد و به همین مناسبت گردهمائی را در این روز در مقابل پارلمان ایالتی اونتاریو٬ فراخوان داده است. ما از همه مردم آزادیخواه دعوت میكنیم كه با شركت وسیع و گسترده در این گردهمائی٬ صدای همبستگی بین المللی كارگری و صدای كارگران ایران برای یك زندگی بهتر و انسانی باشند.

 

Date: Thursday, March 6th, 2008  5:00 PM to 7:30 PM

Place: Toronto-Queens Park at college and university) )

 

زنده باد همبستگی بین المللی کارگری!
 زنده باد سوسیالیسم!

حزب کمونیست کارگری - حكمتیست (تشکلیات كانادا)
حزب اتحاد کمونیسم کارگری (واحد کانادا)
۲۴ فوریه ۲۰۰۸