آزادی رفیق سعید حبیبی

رفیق سعید حبیبی پس از ٧٢ روز حبس امروز سه شنبه به قید وثیقه سنگین ١٥٠ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.
رفیق سعید روز ١١ آذرماه در جریان حمله گسترده حکومت به دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب در مقابل محل کار خود بازداشت شده بود.
آزادی سعید عزیز را به او، به خانواده گرامیش و به همه دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب تبریک میگوﺌیم.
به این ترتیب ما موفق شدیم یکی دیگر از رهبران جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی را از زندان آزاد کنیم. سعید در طی دوران زندانش در انفرادی و تحت شدید ترین شکنجه ها قرار داشته است.
سعید عزیز!
به جمع یاران خود خوش آمدی!
مبارزه برای آزادی همه دستگیر شدگان ادامه خواهد داشت! ما این را به رفقای دربندمان، به همه دانشجویان و به آزادیخواهی و برابری طلبی مدیون هستیم

زنده باد آزادی
زنده باد برابری