سرکوب ما غیرممکن است! اخطار ما را جدی بگیرید!
Monday, 28 January 2008

تظاهرات های دانشجویان آزادیخواه در شب های گذشته در کوی دانشگاه، یکبار دیگر صف محکم اعتراض ما را باید به حکومتیان نشان داده باشد. آنها میتوانند رهبران دانشجویان را به زندان بیندازند، شکنجه کنند و دست و پایشان را بشکنند، آنها میتوانند مثل امروز یکبار دیگر ده ها دانشجوی معترض را با حمله دستگیر و زخمی کنند. آنچه که آنها نمیوانند، سرکوب جنبش ما است! دانشجویان خواستشان خواست مردم است. ما فقر نمیخواهیم، ما جدایی جنسی نمیخواهیم، ما رفاه بیشتر را خواستاریم، ما خواهان منشور حقوقی دانشجویان هستیم، ما خواهان آزادی همه دانشجویان زندانی هستیم و یکبار دیگر اعلام میکنیم که دانشگاه پادگان نیست! هجوم نیروهای یگان ویژه و نیروی امنیتی امروز به ما در کوی دانشگاه یکبار دیگر این قرار پایه ای ما را اعلام میکند! دانشگاه را پادگان کنید، ما هم خیابانها را به تسخیر خود در خواهیم آورد!
اعتراض ما در کوی دانشگاه ادامه خواهد یافت. اخطار ما را جدی بگیرید! دانشگاه های دیگر در راهند!

دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاه های سراسر کشور