یادداشت سردبیر، شماره ٢٨٢
سیاوش دانشور
آخرین شماره نشریه
حزب اتحاد کمونیسم کارگری

این شماره نشریه یک دنیای بهتر، آخرین شماره نشریه حزب اتحاد کمونیسم کارگری است. در پنج سال و نیم گذشته، یعنی از زمان تاسیس حزب اتحاد کمونیسم کارگری تا امروز، بیش از 300 شماره نشریه و ضمیمه های آن، هر هفته در روزهای چهارشنبه منتشر شده است. ما کادرها و فعالین حزب اتحاد کمونیسم کارگری طی بیانیه ای به تاریخ 27 نوامبر 2012 به حزب کمونیست کارگری- حکمتیست پیوستیم و به تلاش کمونیستی کارگریمان در صفوف این حزب ادامه خواهیم داد.  

نشریه یک دنیای بهتر به اذعان خوانندگانش یکی از نشریات معتبر و خواندنی کمونیستهای ایران بود که از ابتدای کار خود تا امروز بطور مرتب و بیوقفه منتشر شده است. یک دنیای بهتر نشریه ای منتقد از موضع کمونیسم کارگری به وضع موجود بود و حفظ این سیمای انتقادی و کارگری، یک تلاش دائم رهبری حزب و سردبیر آن بوده است. آرشیو نشریه یک دنیای بهتر در سایت حزب باقی خواهد ماند و این مجال را به هر کسی میدهد که با مراجعه به خط مشی، ادبیات، و مباحث این نشریه راجع به تاریخ فعالیت و سیاستهای حزب مستقلا نظر دهد و یا به نقد کمبودهای آن بنشیند. یک دنیای بهتر از معدود نشریات کمونیستی ایران است که نقد و افشای بیوقفه دیدگاههای بورژوائی و غیر کارگری ویژگی ثابت آنرا تشکیل میداده است. هر کمونیستی که دنبال نقد گرایشات اجتماعی و احزاب سیاسی ایران میگردد، هر کمونیستی که دنبال نقد مارکسی و حکمتی و کارگری از نظام سرمایه داری و وضع موجود میگردد، هر کمونیستی که دنبال یک چهارچوب روشن و انقلابی در باره سیاست ایران و موقعیت رژیم اسلامی است، هر کمونیستی که دنبال نقد مذهب و ناسیونالیسم و رفرمیسم و گرایشات غیر کارگری چپ است، هر کمونیستی که دنبال پاسخ به مسائل جهانی و مباحث و مواضع روشن در باره سوالات بحث برانگیز است، نشریه یک دنیای بهتر یک منبع غنی است.

و بالاخره یک دنیای بهتر یک نشریه مدافع و مبلغ پرشور و مستمر دیدگاههای کمونیسم منصور حکمت بوده است. دفاع از این دیدگاه و این ترند معتبر و معرفه و بردن این پرچم به مرکز جدال سیاسی در ایران فلسفه تشکیل حزب اتحاد کمونیسم کارگری بود. این مهم را اینبار امیدوارتر و قاطعانه تر در حزب حکمتیست همراه با صف گسترده کادرهای کمونیست کارگری ادامه خواهیم داد. نشریه یک دنیای بهتر منعکس کننده سیاستهای ناظر بر تلاش حزب اتحاد کمونیسم کارگری بود و تاکنون هر سهمی که در قلمرو مباحث سیاسی و انتقادی ایفا کرده است محصول کار همکاران و نویسندگان و مشخصا اعضای رهبری و کادرهای حزب است.

از این شماره نشریه یک دنیای بهتر بعنوان نشریه حزب اتحاد کمونیسم کارگری به کار خود پایان میدهد. اما پایان کار این نشریه و اعلام پیوستن حزب اتحاد کمونیسم کارگری به حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، تنها آغازی برای گسترش یک مبارزه گسترده تر و متحد تر با پرچم پر افتخار کمونیسم منصور حکمت است. حزب ما با تمام تجربه و توشه و توان اعضا و کادرهایش دوره جدیدی از فعالیت کمونیستی کارگری را در صفوف حزب حکمتیست آغاز میکند.

این سنت همیشگی کمونیسم کارگری بوده است که خود را با پیشرویها و پیروزیهای مقطعی و یا در مقایسه با بغل دستی ها ارزیابی نکند و نسنجد. ما یاد گرفته ایم که نباید به هر پیشروی دل خوش کنیم و یا در یک پیروزی معین درجا بزنیم. ابعاد کار ما و انتظار از ما را وظایف مان تعیین میکند. وظیفه بلافصل و فوری امروز ما تامین یک رهبری آگاه و مصمم و انقلابی و توانا و قابل دیدن در مقیاس جامعه برای سرنگونی رژیم اسلامی و سازماندهی انقلاب کارگری در ایران است. همراه با رفقایمان در حزب حکمتیست باید برای این دوره متلاطم و این جنگ پیچیده سیاسی در ایران آماده شویم. آینده هر جامعه را پراتیک اجتماعی و طبقاتی تعیین میکند و برای کمونیسم کارگری پراتیک انقلابی در مرکز سیاست روز قرار دارد. برای ما معادله بسادگی اینست؛ یا ما یا بورژوازی! یا ما جنبش وسیع و اجتماعی کمونیسم کارگری یا تداوم فقر و اختناق سرمایه داری! یا رضایت به وضع موجود یا رهبری و سازماندهی انقلاب کمونیستی کارگری!

بعنوان سردبیر نشریه از تلاش همکاران و نویسندگان نشریه که این کار جمعی و پر افتخار را ممکن کردند صمیمانه قدردانی میکنم. امیدوارم در دفاع از مارکس و منصور حکمت، در دفاع از کمونیسم کارگری، در سنگر مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و نظم سرمایه داری، در سنگر انقلاب کارگری و به پیروزی رساندن کمونیسم در ایران، بتوانیم قله های مرتفع را فتح کنیم. کلیه تلاشهای ما، نوشتن ها، تظاهراتها، اعتصابها، فریاد زدن ها، متشکل و متحزب شدنها، میدان تیرباران و جنگ های سهمگین رفتن ها، نهایتا برای اینبوده است که تغییری در زندگی انسان امروز ایجاد کنیم. این جنگ تمام نشده و در جریان است، معضلات و نیازهای خود را دارد، و کماکان پرچم سیاسی کمونیسم کارگری و تحزب قدرتمند کمونیستی کارگری و سازماندهی انقلاب کمونیستی یک نیاز بلافصل آنست.

ما به فعالیت پر افتخارمان در حزب اتحاد کمونیسم کارگری پایان دادیم تا در سنگر بزرگتری همراه با کمونیستهای باتجربه و قدیمی و شریف و سرشناس این جنگ را ادامه دهیم. به سهم خودم کمونیستها و انقلابیونی که وضع موجود را نمی خواهند و به یک آینده سوسیالیستی و کمونیستی چشم دوخته اند را به متحد شدن در صفوف حزب حکمتیست دعوت میکنم! *

28 نوامبر 2012