۱۴ نوامبر
روز آکسیون و همبستگی با کارگران در اروپا
مبارزه علیه سیاستهای ریاضت کشی در اروپا

کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا روز ۱۴ نوامبر را روز همبستگی کارگران در اروپا در اعتراض به سیاستهای ریاضت اقتصادی اعلام کرده است. سیاستهایی که سطح معیشت میلیونها نفر را در اروپا شدیدا کاهش داده است و هر روزه مورد حمله بیشتری قرار میدهد. حزب اتحاد کمونیسم کارگری از این اقدام حمایت میکند و در هر جایی که امکان داشته باشد در آکسیونهای اعتراضی شرکت خواهد کرد.

این حرکت اعتراضی در شرایطی اتفاق میافتد که چهره نابود کننده و واقعی سیستم سرمایه داری و سیاستهای ریاضت اقتصادی هر چه بیشتر خود را بنمایش میگذارد. این سیستم هر روزه به حقوق کارگران حمله میکند و شرایط سختر زندگی و شغلی را به آنها تحمیل میکند. بیکاری و فقر در اروپا بیداد میکند. بیش از نیمی از جوانان در یونان و اسپانیا، ۲۷% در قبرس، ۲/۵۹ میلیون نفر در انگلستان، و ۳ میلیون در فرانسه بیکار هستند. لیست تمامی ندارد و ارقام مشابه ای شامل تمام کشورهای اروپا میشود. طبق آمار رسمی دولتها، در کل ۱۸/۲ میلیون نفر در اروپا بیکار هستند. سیاست ریاضت اقتصادی به این محدود نمیشود. کلیه کمکهای هزینه زندگی کاهش پیدا کرده اند و نسل جدیدی از فقرا، بی مسکنان، معتادین، بیماران افسرده و کسانی که خانه و وسایل امرار معاششان را از دست داده اند و دست به خودکشی زده اند، بوجود آمده است. این تراژدی در قلب اروپا است.

سیستم سرمایه داری و دولتهای محافظ آن تنها یک راه برای برون رفت از بحرانی که خود بانی آن هستند میشناسند. و آنهم تحمیل اخراجهای وسیع، بدبختی، بی سامانی، بی مسکنی، کاهش دستمزدها به طبقه کارگر است. تا زمانی که سیستم تولیدی سرمایه داری پا برجا است مبارزه بین سرمایه و نیروی کار ادامه خواهد داشت. و تا زمانی که سرمایه حکمفرمایی میکند بدبختی و بی حقوقی در جامعه خواهد بود. کارگران اروپا از بهانه هایی که دولتها و سرمایه داران هر روزه به خوردشان میدهند خسته شدند. دیگر حاضر نیستند بشنوند که دولتها بانکها را مقصر اعلام میکنند و بانکها بازار را! دیگر حالشان از واژه هایی مثل «نظارت بیشتر»، «کارآرایی»، «نجات بانکها از ورشکتگی» بهم میخورد. کارکران خواهان تغییر رادیکال و اساسی برای کسب یک زندگی بهتر هستند.

هر شکلی که این آکسیون اعتراضی سراسری به خود بگیرد فقط آغاز کار است. کارگران در اروپا یک نیروی مهم و اساسی برای ایجاد تغییر وضعیت سیاسی-اقتصادی هستند و این اعتراض میتواند به یک اتحاد سیستماتیک و جهانشمول علیه سرمایه تبدیل شود. بحران اقتصادی کنونی توسط سرمایه و همه ارگانهای محافظ آن ایجاد شده است. یک آکسیون متحد کارگری در اروپا پتانسیل این را دارد که سرمایه را به مصاف بکشد و پرچم سوسیالیسم را برافرازد.

زنده باد همبستگی بین المللی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد سوسیالیسم !

تشکیلات خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری
نوامبر ۲۰۱۲