پرستاران بیمارستان فوق تخصصی رازی رشت
بازهم دستمزدهای معوق!

در اطلاعیه قبلی در تاریخ 12/6/91 اعلام داشتیم بیش از 300 نفر از پرستاران و نیروهای خدماتی بخشهای مختلف بیمارستان فوق تخصصی رشت دستمزدهای چندین ماهه بابت انجام اضافه کاری را طلبکارند. گفتیم شفقی مدیر بیمارستان به همراه عواملش از پرداخت دستمزدهای پرستاران طفره رفته و پرستاران معترض را مورد تهدید اخراج و بیکار سازی قرار داده اند و اما تا امروز هفدهم آبان ماه نیز مبالغ اضافه کاری 3 ماهه مرداد، شهریور و مهرماه پرستاران و نیروهای خدماتی پرداخت نشده است. شفقی در جایی با تهدید و عتاب گفته است: اعتراض بی اعتراض، هر کسی که خیلی ناراحته و معترضه بیاد تا من تکلیفش رو روشن کنم، نگاهی به وضع مملکت بیاندازید، نگاهی به این همه بیکاری و نابسامانی بیاندازید٬ پس قدر اینجا را بدانید.

این حرفها عمدتا مزخرفاتی است که در همه جا و در همه مراکزی که دستمزد و کار و زندگی و معیشت کارگران به تاراج میرود توسط سرمایه داران و پادوهای درجه چندم حکومت اسلامی نشخوار می شود. حکومت اسلامی و همه کاربدستان جنایتکار و آدمکشان دزد و حرفه ایش باید بدانند نمی توان زندگی دهها میلیون انسان زحمتکش و شرافتمند را به گرو گرفت، گرسنگی داد و در لجنزار فقر و محرومیت و بی حقوقی مطلق فرو نمود و در عین حال با زبان تهدید و سرکوب و زورگویی و زندان و شکنجه و اعدام به دنبال حفظ و گسترش بساط جنایت و دزدی بود.

این شرایط فقر و فلاکت و این دنیای سرکوب و ستم حکومت اسلامی و سرمایه داران دیری نخواهد پایید. طغیان خشم و آتشفشان گرسنگان و محرومان در راه است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۷ نوامبر ۲۰۱۲- ۱۷ آبان ۱۳۹۱