در رابطه با تاثیر سیاست مولتى کالچراليسم بر زندگی مهاجران
گفتکو با هما ارجمند

پرسش: يکى از موضوعات مورد بحث مدافعین حقوق کودک مولتى کالچراليسم و حقوق کودکان است. چرا؟

هما ارجمند: براى اينکه مولتى کالچراليسم به معنى پذيرش فرهنگهاى مختلف و احترام به فرهنگهاى مخلتف در يک جامعه مدرن و سکولار مجموعه شرايطى را بوجود آورده که تاثيرات مهمى را بر زندگى کودکان مهاجر و رشد و شکوفايى آنان مى گذارد. از اين زاويه براى ما که مدافع بدون قيد و شرط حقوق کودک و برخودارى کودکان از بالاترين سطح استاندارهاى بين المللى در زمينه رفاه و آسايش هستيم، اهميت ويژه اى دارد که اين پديده را بشناسيم، پديده اى که نميتوان گفت، کاملا سياسى يا فرهنگى و يا حتى حقوقى است. از اين رو شناخت همه جانبه آن به ما کمک مى کند تا محدوديتهايى را که در جهت تحقق همه جانبه حقوق کودکان در اروپا و امريکا و به يک معنى در غرب ايجاد ميکند را کنار زنيم.

پرسش: خطوط کلى تاثيرات مولتى کالچراليسم در وضعيت کودکان چیست؟

هما ارجمند: يک تاثير مهم اين پديده تشويق و ترغيب کردن ايجاد گتوهايى است که بر اساس مليت، نژاد، مذهب و فرهنگ بوجود ميايد. ايجاد گتو که ظاهرا تحت نام کمونيتى بدان رسميت ميبخشند درخود، پديده اى مضر و خطرناکى است. طبيعتا قربانيان بلاواسطه آن هم کودکان، زنان و نسل جوان اند. اين خود سرفصل يک بحث مهمى است که بايد گشود، و در بين مردم آگاهى و هوشيارى نسبت به آن ايجاد کرد. بايد نشان داد چگونه گتويزم در يک جامعه اى که مولتى کالچراليسم در آن به رسميت شناخته شده سريعا شکل ميگرد و همين خود محدوديتهاى بزرگى را جهت تامين حقوق کودکان بوجود مياورد. يکى ديگر از مشخصات مولتى کالچراليسم، يعنى احترام به فرهنگهاى مختلف و نسبيت فرهنگى است. اين هم به واقع از يکطرف به گروه هاى فرهنگى که با غلظت بالايى، سنتى، عقب افتاده و مذهبى اند امکان اجحاف و خشونت نسبت به کودکان٬ زنان را ميدهد. و از طرف ديگر دولت را در حمايت همه جانبه و قانونى از کودک و زنان معاف ميکند. ستمى را که به کودکان در خانواده هاى با فرهنگهاى مرد سالار و "بزرگ سالار" اعمال ميشود را توجيه ميکند و تداوم ميبخشد. بنابراين رابطه بين گسترش خشونت به کودک و مولتى کالچراليسم را بايد نشان داد.

پرسش: راه  مبارزه با پديده مولتى کالچراليسم چیست؟     

هما ارجمند: انتظار ما اين است که از يک طرف با بحثهايى که در رابطه با مضرات مولتى کالچراليسم تاکنون در میزگردها و کنفرانسهای متعدی ارائه داده ایم بخصوص در رابطه با  "کمپین بین المللی علیه دادگاههای اسلامی در کانادا"٬ "کمپین علیه قتل های ناموسی"٬ "کمپین علیه چند همسری" جامعه را نسبت به این پدیده حساس کرده باشیم. اين خودش يک راه مقابله با این پدیده است. يک راه ديگر، نقد و افشا همه آن توجيهاتى است که از طرف خود حاميان آن چه در دولت و گروههاى اجتماعى کشور مهاجرپذير و چه در بين خود مهاجرين طرح ميشود. اين توجيهات رنگارنگ است، از جمله به مسئله آزادى مذهب، مقابله با راسيسم و حتى مباحث مربوط به پسامدرنيسم هم ميکشد. نقد اين مباحث و توجيهات مواردى است که هر روزه در حال انجام آن هستيم و باید به این موضوع در کنفرانس ها و پانل ها بیشتر٬ متمرکزتر و مبسوط تر به آن بپردازیم. از طرف ديگر همانطور که گفتم مولتى کالچراليسم يک پديده صرفا سياسى، فرهنگى و يا تربيتى و يا حتى حقوقى نيست، که بخواهيم با آن در سطح سياسى، فرهنگى و يا قانونى به مبارزه برخيزيم. بلکه يک مجموعه اى از نرمها و رفتارهايى است که در قبال بخشى از جامعه و بطور مشخص مهاجرين پيش گرفته ميشود. اين نرمها و رفتارها را بايد در اجزا شناخت و خنثى کرد. ولى راه اصلى مقابله با آن فراهم کردن مجموعه شرايطى است که موجب انتگراسيون (جذب) مهاجرين در جامعه ميگردد. و اين کارى است که اساسا به عهده دولت است و وطيفه ما  اين است که به دولت جهت تامين شرايط لازم جذب مهاجرين در جامعه، فشار بياوريم.  

٦ نوامبر ٢٠١٢