نه به اسلام سیاسی و نه به ملیتاریسم امریكا
بیانیه کمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی

تلاش جمهوری اسلامی برای مسلح شدن به سلاح اتمی و تهدید به حمله نظامی غرب به سركردگی امریكا به ایران٬ منطقه و دنیا را در آستانه یك فاجعه انسانی عظیم قرار داده است. پیشبرد استراتژی نظم نوینی جهانی امریكا تا همین جا قربانیان بسیاری گرفته است و صدمات جبران ناپذیر و وسیعی را به بشریت تحمیل كرده است. نمونه آن را بطور آشكار در عراق و اعمال كنترل پلیسی و پایین آوردن استاندارهای زندگی در خود غرب که بشریت متمدن تاکنون شاهد آن بوده است. از طرف دیگر با جنبش سیاهی چه در خاورمیانه و چه در خود غرب بنام اسلام سیاسی مواجهه ایم كه بدنبال سهم خواهی و تثبیت خود از هیچ جنایتی در حق بشریت كوتاهی نمیكند و با تلاش بی وفقه در جهت دست یابی به سلاح اتمی  درصدد است حاكمیت بلامنازع خود را در بخشی از جغرافیای سیاسی جهان تثبیت كند. محاصر اقتصادی و یا حمله نظامی امریكا به ایران نه تنها به تروریسم اسلامی پایان نمیدهد بلكه دامنه آن را هر چه بیشتر گسترش خواهد داد و كشتار٬ سركوب و محرومیت مردم در ایران را نیز بعد هولناكی خواهد داد.

ادامه جدال این دو قطب اگر به تهاجم نظامی به ایران ختم شود منقطه و دنیا را در شعله كشتارهای دسته جمعى و محرومیتهای و مصائب اجتماعی عظیم خواهد سوزاند. قربانیان بلاواسطه این كشمش سیاسی و نظامی مردمان عادی٬ كودكان و زنان و سالمندان در درجه اول خواهند بود. در این میان كودكان بیش از همه آسیب پذیرند و بیش از همه با فقر و گرسنگی٬ آوارگی و بیماری٬ مرگ و میر روبرو خواهند بود. محرومیت از تحصیل٬ بهداشت و مسكن مناسب٬ سرپرست و تغذیه مكفی٬ تفریح و فعالیتهای اجتماعی بیشتر گریبانگیر آنها خواهد شد. تبدیل شدن به ارتش كار٬ نیروی نظامی و بهره برداری جنسی از آنان ابعاد گسترده تری خواهد یافت و دامنه تعدی و خشنوت جسمی و روحی بر آنان صد چندان خواهد گشت.

برای آن كه مانع شویم كه جدال این دو قطب جامعه جهانی را به تباهی و بربریت كامل بكشاند٬ برای آنكه مانع شویم شرایطی غیر انسانی دوران دو جنگ جهانی اول و دوم و شرایطی كه در عراق شاهد آن بودیم تكرار نگردد٬ برای آن كه چهره مدنیت را بیش از این با خون و باروت كریه نكنند٬ برای آنكه این ماشین تولید كننده كشتار و محرومیت بشریت از كار بیاستد و برای آن كه كودكان ما از گزند در امان بمانند و از شرایط ایمن٬ مرفه جهت یك زندگی شاد و شكوفا برخوردار باشند٬ باید قطب سومی را ساخت كه اساس آن را بشریت مترقی تشكیل میدهد كه نه تنها هیچ منفعی از این جدال قدرتهای تروریستی نمیبرد بلكه دنیای عاری از كشتار٬ استثمار٬ بهره كشی٬ ستمگری و تجاوز به حقوق انسانها اساس آروزها و تلاش شبانه و روزی آنان را تشكیل میدهد. بشریتی كه بر پرچم آن حك شده است نه به اسلام سیاسی و نه به میلتاریسم امریكا. بشریتی كه خود را متعلق به هیچ یك از این دو جبهه نمیداند و راه حل را نه در محاصره اقتصادی ایران و نه در حمله نظامی به آن میداند. بشریتی كه خواهان برچیده شدن همه سلاحهای اتمی و سلاحهای كشتار دسته جمعى است و خواهان متوقف شدن فوری پروژه سلاح اتمی جمهوری اسلامی است. بشریتی كه چاره اساسی پایان دادن به تروریسم اسلامی را در به زیر كشیدن حاكمیت رژیم اسلامی توسط مردم در ایران میبینند و حمایت از مبارزات آنان را امر خود میداند و در این جهت خواهان قطع روابط دیپلماتیك دنیا با این حكومت و طرد آن از جامعه بین المللی است. بشریتی كه پیشاپیش در تلاش است كه تهدیدات و حمله نظامی امریكا به ایران متوقف گردد و در مقابل هر نوع تعرض به حقوق سیاسی و مدنی مردم و استانداردهای زندگی در خود غرب ایستادگی میكند و از پای نمینشیند و بشریتی كه كودكان را عزیز میداند و برای تامین خوشبختی او در راس این جبهه سوم قرار میگیرد.

در پایان از همه نهادها٬ سازمانها و افرادی كه موافق مفاد این بیانیه هستند میخواهیم  که در جهت تقویت هر چه وسیعتر این قطب به میدان آیند.

هما ارجمند
مسئول کمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی
٦ نوامبر ٢٠١٢