پیام کارگران معادن آفریقای جنوبی- روستنبورگ 12 اکتبر 2012
از طرف کمیته هماهنگی اعتصاب روستبورگ

خطاب به کارگران، اتحادیه ها و تشکلهای کارگری، اعضاء تشکلهای کارگری، کارگران جهان و رفقا
درخواست پشتیبانی از کارگران اعتصابی معادن در آفریقای جنوبی

رفقای عزیز
ما برای شما مینویسیم زیرا خواهان کمک و حمایت شما از اعتصابمان هستیم. اعتصاب برای دستیافتن به حقوقی که بتوانیم با آن زندگی کنیم. اعتصابی که از معدن لونمین پلاتینا در ماریکانا، در 16 آگوستی شروع شد، 34 نفر از کارگران کشته شدند و ادامه آن به معادن دیگر در سراسر آفریقای جنوبی رسید. مبارزه ما برای رسیدن به حداقل دستمزد 12500 راند (تقریبا 9000 کرون سوئد)   برای همه کارگران معادن- وحقوق برابر درمقابل کار برابر- و محو قراردادهای دست دوم و پیمانکاری- داشتن مسکن مناسب با برق و آب- آموزش و پرورش مناسب و معقول برای کودکانمان و برای یک زندگی بهتر که در واقع فقط از طریق مبارزه بدست میاید .

اتحادیه ما، اتحادیه ملی کارگران معادن... به ما خیانت کرد زیرا منافعش با شرکتهای سرمایه دار گره خورده است، زیرا منافعش را در اتحاد با حزب حاکم (کنگره ملی آفریفا) میبیند. حکومتی که به طرفداری از کارفرمایان، پلیس و سربازان را برای کشتن و دستگیری ما می فرستد .

به این دلایل، ما خودمان، کمیته های اعتصاب را در هر معدنی تشکیل دادیم و بعد کمیته هماهنگی اعتصاب رستنبورک را که اعتصابات در معادن مختلف طلای سفید و کروم در رستنبورگ را رهبری میکند. در تلاشیم که با برقراری ارتباط با کارگران اعتصابی در مناطق دیگر کمیتۀ سراسری اعتصاب را سازمان دهیم. در حال حاضر 100000 کارگر معدن در اعتصاب هستند. ما معتقدیم که  تنها پیروزی ما در این مبارزه نوعی اجرای عدالت در قبال رفقای جانباخته ماست.

ما در حال جنگ با تعدادی از قدرتمندترین شرکتهای سرمایه داری در جهان هستیم. شرکتهای سرمایه داری که رژیم حاکم پشتیبان آنهاست و متاسفانه رهبران اتحادیه هم حامی آنان هستند. ما معتقدیم که تنها راهی که میتواند اعتصابات ما را به پیروزی برساند اتحاد و همبستگی همۀ ما کارگران است. به جای مبارزات پراکنده و جدا از هم کنونی، باید یک مبارزۀ هماهنگ و متحد را سازمان دهیم .

ما تلاش میکنیم که ارتباطات بین کارگران اعتصابی در نقاط مختلف را به هم وصل کنیم و اولین جلسه کمیتۀ ملی (سراسری) اعتصاب را در تعطیلات آخر این هفته برگزار کنیم و از جمله یک راهپیمائی مشترک را به طرف دوایر دولتی در پریتوریا سازمان دهیم. ما به برقراری شرایط اضطراری در شهر که دولت به مردم تحمیل کرده و تیراندازی به کارگران اعتراض میکنیم و خواهان حداقل دستمزد مناسب برای همه کارگران 12500 راند و از بین رفتن این فقر فاجعه باردر جامعه  خواهیم بود . ما از همۀ مزدبگیران در سراسر دنیا، اتحادیه ها، سازمانها و تشکلهای کارگری میخواهیم که ما را حمایت کنید .

اول آنکه از تظاهرات ما در 3 نوامبر (تاریخ احتمالی) حمایت کنید. ما خواهان اعلام همبستگی بین المللی شما از طرق مختلف مثل برگزاری تظاهرات، پیکت،راهپیمائی، جمع آوری نامه اعتراضی و... هستیم. پشتیبانی بین المللی که تا به حال گرفته ایم در روحیه کارگران در اینجا تاثیر بسیار مثبتی داشته است .

دوما، نیاز مبرم ما به کمک مالی برای هزینۀ سازماندهی خودمان است. کارگران اعتصابی کمک مالی میپردازند ولی با در نظر گرفتن اینکه چندین هفته هست که در اعتصاب بسر میبریم محدودیت این کمکها بسیار است. از این جهت ازدریافت کمک مالی شما هم خوشحال میشویم .

آدرس برای ارسال کمک مالی :
Bank: Standard Bank, South Africa
Account Name: Workers Defence Fund
Account Number: 300495986
Branch: East Gate, Branch Code: 018 505
Swift Code: SBZAZAJJ         

متن اصلی:                   
http://shopstewards.net/2012/10/appeal-from-south-african-mine-workers/

ترجمه: مهرنوش شفیعی

تکثير از شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم
www.shora.se  shoraye1@gmail.com    Mobil:0728379451

 

همبستگی با کارگران افریقای جنوبی
تظاهرات شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ـ استکهلم همراه با سازمانهاى چپ در سوئد

Fleminggatan 20
در مقابل سفارت آفریقای جنوبی  جمعه،2  نوامبر، ساعت 15.00
 
زنده باد همبستگی جهانی کارگران
سرنگون باد سرمایه داری
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم