اعتصاب کارگران گاز عسلويه

بنا به خبر دريافتى٬ چهارشنبه گذشته کارگران قسمت برنامه ريزى در اعتراض به نپرداختن حقوق شهريور ماه و مزاياى ديگر در پالايشگاههاى گاز عسلويه دست از کار کشيده و به مقابل ساختمان عمليات رفتند. مسئولين و کارفرما که از اعتراض کارگران وحشت کرده بودند٬ به آنها وعده دادند که حقوق معوقه شهريور را همين هفته پرداخت ميکنند. از حقوقهاى شهريور ۴٠ درصد آن پرداخت نشده است. لازم به ذکر است که قسمت مهندسى نيز در حمايت از کارگران اعتصابى در مقابل ساختمان عمليات جمع شدند. بدنبال اعتراض کارگران فضاى بگير و ببند و ارعاب راه افتاد. کارگران را بصورت انفرادى احضار کردند و تلاش داشتند اتحاد کارگران اعتصابى را درهم شکنند.

بدنبال اعتصاب کارگران قسمت برنامه ريزى و تهديدهاى مديران٬ اعتصاب به سکوهاى گاز کشيده شد. در همان روز چهارشنبه کارگران سکوى گازى دست به اعتصاب زدند که بلافاصله مديران وارد صحبت با کارگران ميشوند و وعده پرداخت سريع حقوق ها را ميدهند. ادعاى مديران مربوط به پيمانکاران اينست که کارفرما و دولت به ما پول پرداخت نکرده و در اين شرايط سخت ما امکان پرداخت فورى حقوقها را نداريم. ميگويند دولت کلى بدهى به ما دارد و ميگويند پول نداريم. کارگران در پاسخ متحدانه اعلام کردند که چنانچه حقوق هاى معوق پرداخت نشود و حقوق ماه آتى سر موقع پرداخت نشه٬ در اول آبان دست به اعتصاب ميزنند. بلافاصله و در روز پنج شنبه مديران براى جلوگيرى از اعتصاب در سکوهاى گاز به محل رفتند و اعلام کردند که طى چند روز آتى حقوقها را پرداخت ميکنند. کارگران همان روز به سر کارهايشان بازگشتند.

چهار روز بعد يعنى روز دوشنبه ٢٢ اکتبر مبالغ بيمه و حقوق ها را به حساب کارگران ريختند. کارگران با اعتصاب متحدانه و زنجيره اى خود٬ هم توانستند حقوقهاى معوق را نقد کنند و هم پاسخ قاطعى به سياست ارعاب بدهند. زنده باد اتحاد و همبستگى کارگران.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٣ آبان ١٣٩١ – ٢۴ اکتبر ٢٠١٢