گزارشی از تظاهرات علیه جنگ در تورنتوـ كانادا
و شركت فعالین حزب اتحاد كمونیسم كارگری
جليل بهروزى

در تاریخ ۶ اكتبر، شنبه تظاهراتی مقابل مجلس ایالتی استان انتاریو در كانادا بر علیه جنگ و بطور مشخص علیه حمله نظامی به ایران توسط "ائتلاف علیه جنگ" سازمان داده شد. این تظاهرات كه شعار اصلی آن "به ایران حمله نكنید!" بود در دهمین سالگرد تهاجم نظامی به افغانستان فراخوان داده شده بود. جمعیت شركت كننده در این تظاهرات از سیصد نفر تجاوز نمیكرد. از جریانات ایرانی حاضر در این تظاهرات بر حسب مطالبات و شعارهایشان گروههای زیر بودند. دسته اول كسانی بودند كه شعار اصلی شان به ایران حمله نكنید بود. اینها در ضمن خواهان باز شدن سفارتخانه های رژیم جمهوری اسلامی بودند. افراد این دسته بیشتر توده ای ها و اكثریتها و عوامل خود رژیم بودند. دسته دوم شامل اپوزیسیون رژیم بود كه از نیروهای چپ تا جریانات سبز و سلطنت طلب را شامل میشد. این دسته از گروههایی تشكیل میشد كه یا شعار اصلی شان مرگ بر جمهوری اسلامی بود، همچون سلطنت طلبان، ناسیونالیستها و بخشی از نیروهای چپ و یا جریانی كه عمدتا شامل حزب اتحاد كمونیسم كارگری بود كه با شعارها و بانرهایی در محكومیت دو قطب تروریسم دولتی و اسلامی و "نه به جنگ، نه به محاصره اقتصادی، مرگ بر جمهوری اسلامی" در این اجتماع اعتراضی شركت كرده بودند.

سازمان دهندگان ائتلاف علیه جنگ بخشا همان نیروها، سازمانها و افرادی هستند كه در دوره های گذشته علیه سیاستهای جنگ طلبانه، نظامی گری و دخالت گرایانه دولتهای غربی دهها و صدها هزار نفر از قطب انسانیت مترقی و آزادیخواه به خیابانها میاوردند. همین ائتلاف بعدها با توجه به هدفگیری یك جانبه، یعنی تنها قطب تروریسم دولتی به رهبری امریكا را زیر ضرب بردن، هم نفوذ و اعتبار خویش را از دست داد و هم رهبری آن به یك دیگرديسی كه اساسا جریانات چپ ضد امریالیسم و طرفدار اسلامیستهای را شامل میشود، یافت. كه خود یك عامل در عدم استقبال وسیع مردم به این تظاهرات بود. عامل دیگر تنفر وسیع مردم از جمهوری اسلامی و نقش آگاه گرایانه نیروهای كمونیست و چپ در سه دهه گذشته در كانادا و بطور مشخص در تورنتو بود.

در این تظاهرات فعالین حزب با سر دادن شعارهای "نه به تحریم اقتصادی، نه به جنگ، مرگ بر جمهوری اسلامی" در ابتدای تظاهرات توجه وسیعی را به خود جلب كردند. اجتماع اپوزيسیون ضد رژیم همچنین با سر دادن شعارهای علیه جمهوری اسلامی توانستند در سخنرانی یكی از ایرانیان دعوت شده توسط "ائتلاف علیه جنگ" كه معروف به عنصر پرو رژیم است اختلال ایجاد كنند. سازمان دهندگان "ائتلاف" بارها از طریق بلندگوهای قوی كوشیدند تا اجتماع نیروهای ضد رژیم را به سكوت بكشانند ولی چندان موفق نبودند. از طرف حزب اتحاد، محمود احمدی تلاش فراوان كرد كه به او امكان سخنرانی كوتاهی داده شود. ولی سازمان دهندگان "ائتلاف" هر بار با این درخواست مخالفت شدید كردند. لازم به ذكر است كه حضور حزب اتحاد كمونیسم كارگری با بانرهایش مورد توجه بخشی از رسانه ها واقع شد و افراد زیادی از آن عكس میگرفتند.

در طول بیش از یك ساعت و نیم اجتماع مقابل مجلس بحثهای داغی بین نیروهای مختلف شركت كننده حول مطالبات و شعارهای مختلف در جریان بود. فعالین حزب تمام تاكیدشان در این مباحث بر این بود كه باید برعلیه هر دو قطب تروریسم بود. باید هم برعلیه جنگ و تهاجم نظامی به ایران بود و هم بر علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از مبارزات مردم برای به زیر كشیدن این ماشین سركوب، كشتار و فقر بود.  

پس از پایان سخنرانی فعالین و مهمان "ائتلاف علیه جنگ" تظاهر كنندگان به سمت كونسلگری امریكا راهپیمایی كردند. *