10 اکتبر٬ روز جهانی علیه اعدام
نادر رضانژاد

10 اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدام در راه است. درست در همین روزها در ایران و سوريه دهها نفر اعدام شده اند.

اعدام خشن ترین، غیر انسانی ترین و توهین آمیز ترین کیفر است. اعدام عملی سازمان یافته و برنامه ریزى شده برای گرفتن جان انسانها است. نحوه اعدام به هر شکل که باشد، صندلی الکتریکی، تیرباران، دار زدن، سنگسار و غیره، خشونت سازمان یافته بشر علیه بشر است. خشونتی کاملا" آگاهانه و ظاهرا از سر عقل سلیم شبه انسانهایی که در دستگاههای قضاییِ وابسته به دیکتاتوری های موجود دست به قتل نفس میزنند.

اعدام یکی از ابزارهای دولت است برای تثبیت حاکمیت و به تمکین کشاندن جامعه. ابزاری است برای ارعاب و به سکوت کشاندن مردم. دولتها در قالب "نمایندگان جامعه، دفاع از میهن، برقراری نظم اجتماعی، و دفاع از مذهب" وغیره ظاهرا در جهت جلوگیری و پیشگیری خشونت در جامعه اقدام به کشتن شخص "مجرم" می کنند. در حالی که طبق تحقیقات انجام شده در کشورهایی که حکم اعدام لغو گردیده است درصد خشونت بسیار پائین تر است.

جمهوری اسلامی ایران، طی 33 سال گذشته با اعدام کودکان، زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب، انسانهای آزاد انديش٬ همجنسگرایان، و زندانیان سیاسی در ده 60 کارنامه سیاهی دارد. رژیم قصاص و جنایات اسلامیِ ایران با اعدامهای دسته جمعی سالهای 60 تا 67 شهره آفاق است. امروز به یمن تکنولوژی پیشرفته و استفاده از دستگاههای ارتباط جمعی مدرن بیشتر مردم جهان از 3 دهه جنایت رژیم اسلامی مطلع گشته اند. ده ها جلد کتاب نوشته شده توسط زندانیان جان بدر برده از سیاهچالهای مخوف رژیم بسیاری از جنایات رژیم اسلامی را افشاء کرده است. در کنار همه این جنایات در پشت دیوارهای زندانهای سراسر ایران، رژیم صد هزار اعدام نه تنها چوبه های دار را به خیابانها و میادین آورده بلکه فراتر از آن برنامه اعدام را در تلویزیون خود به نمایش میگذارد. با توجه به سرانه جمعیت ایران، حکومت اسلامی بعد از چین رتبه اول اعدام را در جهان را به خود اختصاص داده است.

اما در کنار همه این جنایات، سرکوب و ارعابهایِ حکومتی، بخشی هر چند کوچک از  نیروهای مترقی و چپ در ایران تلاش به بالا بردن سطح آگاهی توده مردم کرده اند. این روند را باید تقویت کرد. باید به اعتراضات علیه اعدامها در ایران دامن زد. باید تلاش کرد که نه تنها ایران بلکه در تمامی نقاط جهان، حکم اعدام لغو شود.

10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام است. روزی است که باید تمامی ابزار خشونت علیه بشریت برچیده شود. 10 اکتبر روز افشای هر چه گسترده ترِ جنایات رژیم صد هزار اعدام جمهوری اسلامی ایران است. 10 اکتبر روز نه گفتن به حکومت صد هزار اعدام  است. تنها راه رهائی مردم ایران از چنگ ماشین جنایات رژیم اسلامی به زیر کشیدن حکومت صد هزار اعدام است.

2 اکتبر 2012