کارگران شرکت توسعه و معادن
دستمزدهای تیر و مرداد  ماه معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ تا روز بیستم شهریور ماه بیش از 100 نفر از کارگران شرکت ساختمانی توسعه و معادن هنوز دستمزدهای تیر و مرداد ماه را دریافت ننموداند. اعتراض و پیگیریهای تاکنونی کارگران برای دریافت دستمزدهای پرداخت نشده و ناچیز همچنان با مخالفت و بهانه تراشی و کارشکنی و تهدید موسوی مدیر شرکت و شرکایش روبروست. موسوی و دیگر عوامل کارفرما به صراحت و گستاخی خطاب به کارگران میگویند: همینه که هست، ما پول اضافی نداریم، دنبال دردسر و کارگر شر هم نمیگردیم، اینجا محل کار و فعالیت است، جای نق زدن و بازیگوشی نیست!

یکی از کارگران میگفت: این مزخرفات و تهدیدها و جوابهای سربالا جواب موسوی و عواملش به ما کارگران است. از صبح تا شب از ما کار می کشند، شنبه و جمعه و تعطیل و غیر تعطیل نداریم برای ماهی 400 تا 500 هزار تومان، آیا اگر در این شرایط گرانی و فقر و قرض و بدهکاری با هزار بدبختی و مصیبت که برایمان درست کرده اند٬ دستمزدهایمان را که هیچگاه کفاف زندگی خانواده هایمان را هم نمیدهد بخواهیم٬ کارگر شرور و نق نق زن و بازیگوش هستیم؟ آیا این پولها و سودهای میلیاردی را که جناب موسوی به جیب می زند نتیجه کار و زحمت خودش است! یا ثمره کار و رنج و خون و زندگی و آروزوهای برباد رفته ما کارگران و خانواده هایمان است؟ این سئوالها در این دنیای سیاه و وارونه تحت حاکمیت سرمایه داران و حکومت اسلامیشان جوابش تنها سرکوب و زندان و اخراج است.

شرکت ساختمانی توسعه و معادن با بیش از 100 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه و دستمزدهای 389 هزار تومانی و ساعت کاری از 8 صبح تا 5 عصر و اضافه کاری اجباری تا شب و کار در تعطیلات مجری و سازنده انواع پروژه ها و مجتمع های مسکونی و اداری در سطح شهر تهران میباشد. دفتر مرکزی شرکت در بلوار مرزدارا ن تهران واقع است.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد كمونیسم كارگری
١١ سپتامبر ۲٠۱۲