اطلأعیه شماره ۳
"کمپین علیه طرح فاشیستی پاکسازی یونان از پناهجویان "
تهاجم فاشیستها به بازداشتگاه پناهجویان در شهر "کورینتوس"

بنا بر اخبار دریافتی به دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، روز پنجشنبه ۲۳ آگوست ۲۰۱۲ اعضای گروه فاشیستی موسوم به "گلدن داون" در شهر "کورینتوس"٬ با حمایت و حضور نماینده این گروه در پارلمان یونان و همچنین با حضور جمعی‌ از بازاریان و سرمایه داران این شهر، به کمپ پناهجویان حمله کرده و آنها را بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.  

این تعرض فاشیستها در پی‌ تصمیم پلیس یونان برای انتقال بیش از ۳۰۰ پناهجوی بازداشتی در آتن به کمپ نظامی ارتش شهر "کورینتوس" اتفاق افتاده است. جالب است که فاشیستهای این شهر در جریان زمان دقیق انتقال پناهجویان بازداشتی بوده اند و در حین انتقال آنها به این پادگان سابق ارتش (بازداشتگاه کنونی پناهجویان)، در مقابل درب آن تجمع کرده و به ماشینهای حامل پناهجویان حمله ور شده اند.  

بنا بر گزارش رسیده، این گروه فاشیستی که در راس آنها یکی‌ از نمایندگان پارلمان (وابسته به گروه "گلدن داون") حضور داشته است، با سر دادن "نعره‌های فاشیستی" و شعار‌های ضّد پناهجویان در مقابل این کمپ، خواهان اخراج "خارجیها" از يونان شده اند. بنا بر همین گزارش، فاشیستها و بازاریان منطقه، پس از حمله به ماشینهای حامل پناهجویان بازداشتی، تعدادی از پناهجویان را مورد ضرب و شتم شدید قرار داده اند . پناهجویان در کشور یونان، حتی در بازداشتگاه‌ها هم در امنیت نیستند.

دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، ضمن محکوم کردن این اقدامات جنایتکارانه همگان را به اعتراض علیه سياستهاى فاشيستى و نقض آشکار حقوق پناهجويان فرامیخواند. سکوت سازمانها و نهادهای مدافع حقوق انسانى در سراسر جهان، خصوصا احزاب چپ و اتحادیه‌های کارگری در کشور یونان غیر قابل توجیه است.

همراه با "کمپین علیه طرح فاشیستی پاکسازی یونان از پناهجویان"، به اين سياستها و اقدامات فاشيستى اعتراض کنيد. متحدانه در مقابل تعرض به حقوق هزاران پناهجو در یونان بايستيم و فاشیستها را سرجایشان بنشانيم.

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
۲۵ آگوست ۲۰۱۲