قتل عام کارگران در آفريقاى جنوبى:
چهره واقعى سرمايه دارى


شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران – استکهلم

روز پنج شنبه ١۶ اوت٬ پليس ضد شورش حکومت آفريقاى جنوبى٬ اعتصاب کارگران معدن پلاتين ماريکانا براى افزايش دستمزد را با گلوله جواب داد. نيروهاى سرکوبگر سرمايه داران اجتماع ٣٠٠٠ نفره کارگران اعتصابى را از هر سو به رگبار بستند و دستکم ٣۴ کارگر را به قتل رساندند و صدها نفر را زخمى و دستگير نمودند. امروز نيز کارفرماى معدن ميگويد اگر به اعتصاب خاتمه ندهيد همه را اخراج ميکنم.

آفريقاى جنوبى چهره واقعى سرمايه دارى است. خيلى ها پايان حکومت آپارتايد نژادى را پايان مشقات مردم تلقى کردند. پايان حکومت آپارتايد يک واقعيت شيرين بود اما همانوقت معلوم بود که اينبار بايد طبقه کارگر آفريقاى جنوبى در خدمت بورژواهاى تازه بقدرت رسيده کنگره ملى آفريقا جان بکند٬ و استثمار و سرکوب شود. واقعه اخير بار ديگر نشان داد که سرمايه دارى هر وقت منفعت اش به خطر بيافتد٬ با زبان نژاد پرستان و فاشيستها و مرتجع ترين سرکوبگران طبقه اش سخن ميگويد.

در اعتراض به اين جنايت بزرگ و در دفاع از طبقه کارگر و معدنچيان آفريقاى جنوبى٬ بايد همه جا عليه حکومت جنايتکار آفريقاى جنوبى اعتراض کرد. شورا همراه با ديگر نيروهاى آزاديخواه و سازمانها و احزاب چپ در سوئد٬ در اعتراض به قتل عام کارگران گرسنه در مقابل سفارت آفريقاى جنوبى تظاهرات برگزار ميکند. ما عموم آزاديخواهان و همه کسانى که از جنايت و کشتار منزجرند را به شرکت فعال در اين تظاهرات و اعلام همبستگى بين المللى با طبقه کارگر آفريقاى جنوبى فرا ميخوانيم.

زمان: روز دوشنبه 27 آگوستی ساعت 15.30
مکان: مقابل سفارت آفريقاى جنوبى واقع در Fleminggatan 20

مرگ بر سرمايه دارى!
زنده باد سوسياليسم!

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران – استکهلم
٢١ اوت ٢٠١٢