در باره قرار حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
صراحت خصيصه جنبش ماست!

دفتر سياسى حزب اتحاد کمونیسم کارگری در باره تحولات در حزب حکمتیست قرار زير را تصويب کرده است: "حزب اتحاد کمونیسم کارگری شکست خط راست کورش مدرسی در حزب کمونیست کارگری – حکمتیست را یک پیروزی برای جنبش کمونیسم کارگری دانسته و این حزب را با اعلام برافراشتن پرچم کمونیسم کارگری منصور حکمت نزدیکترین نیروی سیاسی بخود ارزیابی میکند ."

رفيق رحمان حسین زاده، رئیس دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، در مصاحبه ای در نشریه کمونیست هفتگی شماره ۱۴۰، در مورد قرار مصوب دفتر سیاسی حزب اتحاد کمونیسم کارگری اظهار نظر کرده و از جمله عنوان  کرده است که اين قرار مناسبات فيمابين را منعکس نميکند و به نوعى "عدم صراحت و شفافيت" راجع به جهت سياسى حزب ما در قبال حزب حکمتيست اشاره کرده است. در اين زمينه تاکيد و توضيح چند نکته را ضرورى ميدانيم؛

١- بدنبال تحولات در حزب حکمتيست٬ قرار حزب ما اولا ناظر براين است که حزب حکمتيست شما هستيد و نه محفل کودتاچى جدا شده از حزب. ثانيا٬ نقدهاى سياسى و جدلهاى صورت گرفته در نقد ديدگاههاى کورش مدرسى را مثبت و کمونیستی کارگری و رو به جلو ارزيابى ميکند. و ثالثا در تقابل با اين ديدگاههاى غير کمونيستى و راست کورش مدرسی تاکيد بر برافراشتن پرچم منصور حکمت را يک پيروزى براى اين خط ميداند.

٢- ترديدى نيست هم در حزب ما و هم در حزب شما و کل نيروهاى طرفدار کمونيسم کارگرى درک واحدى در باره تحولات سياسى اين جريان و یا تحولات در حزب شما وجود ندارد. ما ميپذيريم که فعلا با شما در قبال تبئين "خط راست کورش مدرسى" در حزب حکمتيست اختلاف نظر داريم و اين را امرى بسيار طبيعى ميدانيم. اما دستکم در اينکه حزب ما نقدهاى مختلفى راجع به ديدگاههاى کورش مدرسى داشته و رفقاى حزب حکمتيست چه در ايندوره بصورت علنى و چه قبلتر نقدهاى مشابهى از جمله راجع به اقدام زشت کودتا٬ همخطی کورش مدرسی با بهمن شفیق، چرخش به سیاست "کارگر کارگری"، اعلام متعارف شدن رژیم اسلامی، دفاع خجول از دولت احمدی نژاد و سیاست حذف یارانه ها، کمرنگ شدن مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی٬ خاک خوردن منصور حکمت در حزب حکمتیست در دوره ای٬ سیاست نادرست کورش مدرسی در برخورد به دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب پس از دستگیری آنها، بحث شورا- سندیکا و امثالهم داشته اند٬ نبايد اختلافى وجود داشته باشد. ما داريم راجع به همين سياستهاى معرفه و غير کمونيستى کارگرى حرف ميزنيم.

٣- قرار ما صريح است. همينطور ما در دفاع از موجوديت حزب حکمتيست و ارگانهاى منتخب آن٬ در همکارى در قبال پروژه هاى سياسى و در نزديک شدن براى باز کردن باب ديالوگ سياسى راجع به مسائل کمونيسم کارگرى با صراحت تمام عمل کرديم. ترديدى نيست در ميان دو حزب رفقائى ديدگاهها و تمايلات فردى شان را نيز اعلام کرده اند اما مصوبه حزبى ما فعلا همين قرار است که منتشر شده و در ديدارهاى رسمى هم تاکنون همين مضامين منعکس شده است.

۴- و بالاخره ما برای پیروزی کمونیسم کارگری منصور حکمت مبارزه می کنیم و در این راه از هر تلاش اصولى و برابر و ضرورى با کمونيستهاى کارگرى دريغ نخواهيم کرد. از نظر ما براى فراتر رفتن از همکارى و ديالوگ رفيقانه و ظاهر شدن بعنوان نيروهاى يک جنبش و سنت سياسى٬ بايد ملزومات مادى و سياسى آن در دو حزب فراهم شود. نقطه عزيمت سياسى ما منافع جنبش کمونيسم کارگرى و توان اين جنبش براى دخالت جدى و کمونيستى کارگرى در تحولات سياسى است. اين منافع و پرچم کمونيسم منصور حکمت قطبنماى حرکت ما را تعريف ميکند. ما به سهم خود در فراهم شدن اين ملزومات و برداشتن گامهاى محکم و اصولى تلاش خواهيم کرد. اميدواريم که رفقاى حزب حکمتيست نيز سياست مشابهى را دنبال کنند.

زنده باد کمونيسم منصور حکمت!

هيئت دائر دفتر سياسى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٧ اوت ٢٠١٢