مواضع حبیب نصوحی کادر حزب
در جلسه "تشکل دفاع از مبارزات مردم ایران در هامبورگ"
بمناسبت بزرگداشت یاد قربانیان تابستان 67
نگذاریم قربانیان کشتارهای جمهوری اسلامی را به فراموشی بسپارند

کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 جنایت بزرگی در ادامه کشتار سال 60 بود. هیچ بهانه ای کشتار دسته جمعی زندانیان را توجیه نمیکند. کشتار آزادیخواهان و سرکوب انقلاب بزرگترین وظیفه جمهوری اسلامی بود که بخوبی از عهده آن برآمد. اکثر زندانیان سیاسی زمان سلطنت پهلوی که با تلاش انقلابیون از زندانها آزاد شده بودند توسط جمهوری اسلامی کشتار شدند. اکثر کسانی که به نبود آزادی تشکل و مطبوعات و به نبود برابری و به وجود فاصله طبقاتی در دوران شاه اعتراض نموده و در انقلاب 57 شرکت کرده بودند٬ بدست جانیان جمهوری اسلامی کشتار شدند. بسیاری بخاطر داشتن یک اعلامیه از حزبی یا تشکلی غیر اسلامی یا اسلامی غیر خودی کشتار شدند.

جمهوری اسلامی آلترناتیو دولتهای حافظ سرمایه داری در ایران بود برای این منظور. اپوزیسیونی را تقویت کردند که علیه انقلاب و دشمن آزادی و برابری بود. دولتها و صاحبان مدیای جهانی نسل کشی جمهوری اسلامی را دیدند و به روی خود نیاوردند. نباید اجازه دهیم جنایتهای هولناک و بزرگ جمهوری اسلامی بفراموشی سپرده شوند و باید کاری کنیم تا در آینده این فاجعه بزرگ تکرار نشود.

بزرگداشت یاد قربانیان و افشای جنایتهای جمهوری اسلامی همچنین شکایت به دادگاههای بین المللی وظیفه هر آزادیخواه و شاهدان این فجایع میباشد. برای جلوگیری از تکرار این فاجعه باید آن نیروهایی که از طرف دولتهای آلترناتیو ساز در ایران مشغول جا زدن بعنوان اپوزیسیون هستند٬ بررسی شده و افشا شوند. یکی از آن اپوزیسیون قلابی آنهایی هستند که سه دهه جنایت جمهوری اسلامی را تایید میکنند و فقط به سه سال از جنایات جمهوری اسلامی نقد دارند که با نامهای مختلف پشت سر موسوی مشغول مغلطه اند و مبلغ دیالوگ و صلح و انتخابات باصطلاح آزادند.

برای جلوگیری از سر کار آمدن آلترناتیو جنایتکار و نسل کش دقت به آلترناتیو برانداز و فروپاش و افشای آنهاست. برای اینکه براندازی و فروپاشی ناتو و بازوهای مسلح دولتهای آلترناتیو ساز علیه کارگران و زحمتکشان و آزادیخواهان میباشد و نتیجه اش بجز ناامنی و نابرابری و ریاضت کشی       نخواهد بود.

از نظر ما سرنگونی انقلابی کليت جمهورى اسلامى و حکومت کارگری بهترین آلترناتیو است. تنها در چنين آلترناتيوى است که مردم ميتوانند آزاد و برابر و مرفه زندگی کنند . *