سياست يا رقابت فرقه اى کور؟
پاسخ به همايون ايوانى
شهلا نورى

اينجا من با مردم آزاديخواه و سياسيونى حرف ميزنم که اصول سياسى و اخلاقى را به هر دليلى حراج نميکنند و عليرغم هر نقد سياسى به اين و آن جريان و گروه حس تناسب را از دست نميدهند. فردى به نام "همايون ايوانى" که گويا دايه مهربانتر از مادر بحال زندانيان سياسى شده است٬ در جريان بحثهاى مربوط به تريبونال لندن٬ آذر ماجدى يکى از کمونيستها و شخصيتهاى شناخته شده اپوزيسيون ايران را با پرويز نيکخواه همکار ساواک مقايسه کرده است! ايوانى البته بيژن جزنى را هم به کمک طلبيده است و اظهار نظر جزنى راجع به نيکخواه٬ اين آقا را ياد آن نامه در مورد موضع سياسى و اصولى آذر ماجدى انداخته است. ايوانى بعد از کلى آسمان ريسمان تلاش کرده پشت مانيتورش پيروز ميدان جنگ ممسنى باشد. درد ايوانى البته تنها تريبونال لندن نيست٬ گويا او با سهند و اتحاد مبارزان کمونيست مشکل دارد. راستش مشکل ايشان حقيرتر است. کل اين داستان انتقاد "ضد امپرياليستى" و کشف اينکه تريبونال لندن و شرکت کنندگان و حاميان "آلت دست نهادهاى امپرياليستى" شدند و "در زمين آنها بازى کرده اند"٬ تنها بازتاب يک رقابت فرقه اى و سبک و غير مسئولانه است که بدوا قد سياسى گويندگانش را در مقابل عموم بنمايش ميگذارد. بقيه ماجرا حرف مفت است. به همين سادگى و سر راستى.   

نميدانم اگر جزنى زنده بود و اين سو استفاده سياسى ايوانى را ميديد چه ميگفت. بدون ترديد جزنى٬ برخلاف ايوانى٬ دوست و دشمن را عوضى نميگرفت. شما جزنى را وارد ماجرا ميکنيد که سياست را به دهن دريدگى برسانيد. طورى حرف ميزنيد که انگار همان وقتها با بيژن جزنى داشتيد راجع به مسائل بحث ميکرديد و تصميم ميگرفتيد و رفيق گرمابه و گلستان هم بوديد! اما درد شما حتى زندانى سياسى نيست٬ اگر بود اين نمايش نشر اکاذيب و توهين و فحاشى و پرونده سازى موضوعيت نداشت. درد شما کمک گرفتن از نهادهاى امپرياليستى هم نيست. درد شما رقابت کور با افراد و جريانات فعال بغل دستى است. ميخواهيد به اين منش عقبمانده لباس سياست "ضد امپرياليستى" بپوشانيد. اما هرچه جلوتر ميرويد بيشتر آبروى خودتان را ميبريد. شما سال گذشته در گوتنبرگ جلسه يادمان زندانيان سياسى گذاشتيد. نه آذر ماجدى و نه تريبونال و نه سازمان اقليت و نه ديگران به شما حمله نکردند. نگفتند چرا از پادو کنفرانس آلترناتيو سازى اولاف پالمه و نهادهاى "خيلى مردمى" کمک گرفتيد و تريبون به آنها داديد؟ نگفتند چرا با اکثريتيها و سبزها همکارى داشتيد؟ همان برگزار کنندگان و همکارانتان صدايشان در آمد و باز سياسيون مسئول اقدامى که براى افشاى جمهورى اسلامى است را زير سوال نبردند. اما شماها از سر رقابت خرد و فرقه اى اينکار را کرديد.  

شما و طيفى از راه کارگر سياست تان در ايندوره٬ آنهم با هزار معلق٬ اين "شاهکار"هائى بود که روى کاغذ آورديد. اگر فکر ميکنى با ترور شخصيت و ترهات گوئى و دروغگوئى بجائى ميرسيد و پاسخ نميگيريد اشتباه ميکنيد. کمى سياسى باشيد. کمى رشد کنيد. اگر مشکل سياسى با سهند و اتحاد مبارزان و هر بخش از کمونيستهاى ايران داريد٬ آسمان ريسمان نميخواهد. مثل يک آدم سياسى جدى قلم بدست بگيريد و مواضعتان را بگوئيد و پاسخ بشنويد. اگر کينه شترى و رقابت داريد متاسفانه بايد بگويم به اسم چپ و سوسياليسم و انقلابيگرى تاکنون از اين نمد کلاهى براى کسى درست نشده است و بهتر است براى جا و مقام سراغ همان نهادهاى امپرياليستى غير آمريکائى برويد. کسى که يک کمونيست خوشنام و يک مبارز ديرين آزادى زن را با همکار ساواک مقايسه ميکند٬ يا آدم پرتى است يا کمپلکس شخصى و محاسبات خرد عقلش را ستانده و يا ريگى به کفش دارد.

من ايوانى را نميشناسم اما مطمئنم هر کسى که اين مطلب شنيع را ميخواند٬ کسى که ميشنود تلاش عده اى انسان شريف و خانواده ها و شکنجه شده هاى رژيم اسلامى براى برملا کردن گوشه اى از جنايات جمهورى اسلامى را عده اى ديگر با "عوامل امپرياليسم"٬ "بازى در زمين ديگران"٬ مقايسه با شکنجه گر ساواک و ترهات ديگر مقايسه ميکنند٬ حتى آنها که با کمونيسم آذر ماجدى و افراد تريبونال و مدافعين سياسى اين حرکت مشکل سياسى دارند٬ اولين چيزى که خواهد گفت اينست که اين افراد و جناب ايوانى چشمشان را بسته اند و دهانشان را باز کرده اند و يا خواهد گفت اينها چراغ سبز به همان کسانى ميدهند که قرار است در صندلى اتهام نشانده شوند. حتى اگر خودشان نفهمند که دارند اينکار را ميکنند. خواهند گفت ايوانى يا حالش خوب نيست يا فکر ميکند على آباد هم شهر است.

تو و امثال تو بعنوان قربانى و زندانى سياسى٬ در مقابل رژيم اسلامى٬ مورد دفاع همه کسانى بوديد که امروز بى ترمز به آنها تهمت ميزنيد و راجع به آنها چرند ميگوئيد. توصيه ميکنم سياست را با سياست و نقد را با نقد پاسخ بده و از اين دنياى حقير فرقه اى و رقابت و دکاندارى سياسى بيرون بيا. جا براى دفاع از زندانى سياسى و فعاليتهاى شرافتمندانه و آزاديخواهانه تنگ نشده است. اين هنر بقالهاى سر کوچه را به همان بقالها واگذار کن و کمى سياسى و مسئول شو. کسى که چنين تصوير زشت و غير مسئولانه اى از خود بدست ميدهد٬ ناظرين حتى شايستگى دفاع از زندانى سياسى اش را زير علامت سوال خواهند برد. جناب ايوانى٬ درست است دنياى اينترنت است اما بقول معروف در ديزى باز است حياى گربه کجا رفته!

٢٠ يولى ٢٠١٢