دست فاشیستهای اسلامی
از زندگی شهروندان افغانستانی ساکن ایران کوتاه !
نادر رضا نژاد

در روز 14 جولای 2012 فعالین حزب اتحاد کمونیسم کارگری و حزب کمونيست کارگرى - حکمتیست و تعدادی از شهروندان افغانستانی در شهر گوتنبرگ سوئد تجمع کردند. معترضین با در دست داشتن عکسهایی از تهاجم فاشیستی رژیم اسلامی به شهروندان افغانستانی ساکن ایران و سخنرانى به افشاگرى و اعتراض عليه جنايات جمهورى اسلامى پرداختند.

در اين اجتماع نمایندگان احزاب نامبرده، نادر رضا نژاد، بیریا مولودی، کریم نوری، ابوبکر شریفزاده و عارف فرمان نویسنده افغانستانی در سخنرانانیهای خود ضمن محکوم کردن اقدامات جنایتکارانه و نژادپرستانه اخیر جمهورى اسلامى علیه شهروندان افغانستانی٬ خواهان برخورداری تمامی حقوق شهروندی براى افغانستانیهای ساکن ایران شدند .

16 جولای 2012