کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
نادر رضا نژاد

در روز 30 ژوئیه 2012 فعالین حزب اتحاد کمونیسم کارگری و نیروهای کمونیست و سوسیالیست در شهر گوتنبرگ سوئد تجمع کردند و با در دست داشتن عکسهای کارگران زندانی اعتراض با شکوهی را سازمان دادند. نمایندگان احزاب، سازمانها، تشکلهای کارگری و نهادهای مختلف در سخنرانی های خود اعلام کردند فعالیت خود را در پیشبرد کارزار رهایی کارگران در بند و جلب حمایت اتحادیه ها و سازمانهای بین المللی کارگری در سراسر جهان ادامه خواهند داد. همچین بر لزوم همکاری بیشتر در مبارزه برای رهایی زندانیان سیاسی و سرنگونی رژیم اسلامی تاکید کردند.

برای دیدن فیلم سخنرانیها به زبان سوئدی، به لیک زیر مراجعه کنید.

http://www.youtube.com/watch?v=OO2sGp4Hbr8&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=2QummqublUE&feature=youtu.be

 

1 ژوئن 2012