يادداشت سردبير٬ شماره ٢۵٩
سياوش دانشور
معدنچيان اسپانيا

اعتصاب کارگران معدنچى اسپانيا در منطقه آستوریاس حدود دو هفته است در اعتراض به کاهش دستمزدها و سياستهاى رياضت اقتصادى دولت بويژه قطع سوبسيدها در معادن ادامه دارد. در روزهاى اخير اين اعتصاب اشکال جالبى بخود گرفته است. خانواده هاى کارگرى در منطقه عمدتا درگير اين اعتصاب شدند. کارگران و جوانان مناطق را کنترل ميکنند. جاده ها و ريل هاى راه آهن را ميبندد٬ لاستيک آتش ميزنند٬ شعار ميدهند٬ عليه حکومت سرمايه داران حرف ميزنند٬ و در مقابل تهاجم نيروى سرکوب و ضد شورش به سنگربندى و مقابله دسته جمعى روى آورده اند.

کارگران در مقابل تفنگهاى گاز اشک آور پليس و ديگر ابزار سرکوب با سنگ٬ فشفشه٬ تير و کمان٬ کوکتل مولوتف٬ آتش بازى و سنگربندى پاسخ دادند. بحث برسر اين نيست که فشفشه و سنگ نميتواند جواب گلوله و گاز اشک آور را بدهد٬ بحث برسر اينست اين روحيه سازماندهى شهر براى تقابل با بورژوازى و نيروى سرکوب حرکتى بجلو است. اين مقدمه اى براى کنترل مراکز توليدى توسط خود کارگران و راديکال کردن کل فضاى اجتماعى است. اسپانيا٬ پرتقال٬ ايتاليا فى الحال به وضعيت يونان دچار شده اند و تشديد بحران در يونان به وخامت اوضاع در اين کشورها افزوده است.

معدنچيان اسپانيا و خانواده هايشان٬ در روزهاى گذشته٬ با اتکا به حداقل امکانات٬ تقابل جمعى با نيروى سرکوب سرمايه داران را تمرين کردند. *