کارگران پروژه اى پتروشيمى دماوند

پايان اعتصاب و گرفتن حقوقهاى معوقه

در اطلاعیه مورخه اول خرداد ماه٬ اشاره کرديم که کارگران پروژه ای پتروشیمی دماوند ۵ ماه حقوق و مزاياى خود را از کارفرما طلبکارند. کارگران طى دو ماه گذشته براى نقد کردن حقوق هايشان اعتراضات مکررى را سازمان دادند که مرتبا با وعده هاى توخالى کارفرما و عواملش روبرو شدند. بدنبال به نتيجه نرسيدن اين اعتراضات٬ کارگران تصميم گرفتند دسته جمعى وارد اعتصاب شوند و از روز جمعه دست از کار کشيده و وارد اعتصاب شدند. کارگران اعتصابى مربوط به شرکت هاى ناتان و شرکت مهندسی نصب بودند. خواست فورى کارگران پرداخت حقوقها و مزاياى ۵ ماه گذشته٬ عيدى٬ پاداش و سنوات مربوط به سال گذشته است. کارگران اين شرکتها روز دوشنبه سومين روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند.

بنا به خبر دريافتى٬ با عقب نشينى کارفرماها اعتصاب در روز پنجم پايان يافت. اينبار و بدنبال شکست تلاشهاى مسئولين اداره کار براى پايان اعتصاب٬ خود کارفرماهاى پتروشيمى دماوند و مديران شرکتهاى ناتان و مهندسی نصب با کارگران طرف شدند و اعلام کردند که تا دو روز ديگر حقوق يکماه را ميپردازند و بقيه حقوقها را تا دو هفته آتى پرداخت ميکنند. کارفرما وعده کرد در اولین فرصت عیدی و پاداش و سنوات سال گذشته را نیز پرداخت خواهد کرد.

کارگران در روز پنجم با اين وعده کارفرما اعتصابشان را پايان دادند و دو روز بعد حقوقها واريز شد. تا رسیدن این خبر هنوز سنوات٬ پاداش و عیدی کارگران پرداخت نشده است و نمایندگان کارگران کماکان پیگیر خواستهای فورى کارگران هستند.

حزب به تلاش پيگير و متحد کارگران درود ميفرستد. نه فقط نقد کردن حقوقهاى بالاکشيده شده بلکه پيشروى کارگران در مقابل کارفرماها نيازمند اتحاد عميق تر و گسترده تر کارگران است. اين امر تنها با حضور و دخالت مستمر کارگران در مجامع عمومى تضمين ميشود.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٧ خرداد ۱۳۹۱- ۶ ژوئن ۲۰۱۲