اخراج عضوی از حزب که مرتکب اخاذی از یک پناهجو شده بود

همانطور که در اطلاعیه قبلی حزب اعلام کرده بودیم یکی از اعضای حزب با نام تشکیلاتی "روزبه" ساکن انگلستان با دروغ و تحریف مواضع و سیاستهای حزب٬ اقدام به اخاذی از یک پناهجو برای حل معضل پناهندگی اش کرده بود. فرد مذکور به این پناهجو قول صدور تائیديه از جانب حزب را داده و در قبالش طلب کمک مالی "برای پیشبرد اهداف حزب" را کرده بود. مدارکی که فرد پناهجو در اختیار ما قرار داده دقیقا نشاندهنده واریز شدن پول به حساب شخصی در قبال ارسال تائیديه پناهندگی شان از جانب حزب است.    

حزب شکایت فرد پناهجو را مورد بررسی دقیق قرار داد و پس از جلسه با روزبه و فرد شاکی و بررسی مدارک موجود به این نتیجه رسید که اتهام وارده صحت داشته و روزبه مرتکب اقدام شنیع اخاذى شده است. متعاقب این بررسی ها حزب این فرد خاطی را از حزب اخراج کرد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری اخاذی از پناهجویان و سوء استفاده و لطمه زدن به حرمت و اعتبار حزب را عمیقا محکوم میکند.

 

روابط عمومی حزب اتحاد کمونیسم کارگری

۳۰ آوریل  ۲۰١۲