سخنرانی اعضای رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری
بمناسبت اول ماه مه در استکهلم و لندن

روز یکشنبه ۲۹ آوریل، آذر ماجدی، عضو دفتر سیاسی حزب و رئیس سازمان آزادی زن، از جانب تریبون آزاد، لندن به جلسه ای در بزرگذاشت اول ماه مه دعوت شده بود. آذر ماجدی در این جلسه سخنرانی ای با تیتر "سرمایه داری یا سوسیالیسم" ایراد کرد. آذر ماجدی تاکید کرد که خواستهای واقعی مردم یعنی آزادی، برابری و رفاه قابل تحقق در یک نظام سرمایه داری نیست و تامین و تضمین این خواستها تنها در چهارچوب یک جامعه سوسیالیستی امکانپذیر است. آذر ماجدی طی سخنرانی به وضعیت مشقت بار طبقه کارگر ایران و به تشدید اخراج ها، افزایش گرانی و تشدید نابسامانی موقعیت کارگران اشاره کرد. وی همچنین در مورد بحران عمیق سرمایه داری در کل جهان صحبت کرد . گفت که اکنون دیگر به ناباور ترین بخش توده ها نیز ثابت شده است که سرمایه داری منشاء فقر و فلاکت، تبعیض و سرکوب توده ها است. این سخنرانی بشکل ویدئو در دسترس است که در زیر لینک آن درج خواهد شد.

سخنرانان دیگر این جلسه منوچهر ثابتیان و کوثر آل علی بودند. پس از سخنرانی ها بخش پرسش و پاسخ بود که طی آن مباحث داغی طرح شد. بیشتر بحث ها بر مساله سرمایه داری و سوسیالیسم و امکانپذیری سوسیالیسم متمرکز شد. همچنین در مورد مساله ستم ملی و راه مبارزه با آن مباحث داغی درگرفت. آذر ماجدی در این بخش نیز بر پاسخ کمونیسم کارگری تاکید گذاشت. از برابری کلیه انسانها صرفنظر از جنسیت، ملیت، زبان، مذهب و غیره و همچنین از حق هر انسانی در صحبت، آموزش، انتشار به زبان مادری دفاع کرد و گفت که در جامعه آزاد ایران بر زبانی که بعنوان زبان اداری در جامعه مورد استفاده قرار می گیرد، رفراندوم خواهد شد. او علیه ایده فدرالیسم بعنوان یک پروژه خطرناک و خونین صحبت کرد.

http://www.youtube.com/watch?v=R9_qLnXO-Zk&list=UUYwuzEp4lUUbd8L6Xa7XJxg&index=2&feature=plcp

بمناسبت اول ماه مه، روز شنبه ۲۸ آوریل سیاوش دانشور عضو دفترسیاسی حزب اتحاد کمونیسم کارگری بدعوت شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ایران در پانلی با عنوان پيکارهاى جنبش کارگری در اوضاع کنونى در شهر استکهلم شرکت کرد. موضوع بحث سياوش دانشور در باره فراتر رفتن کارگران از چهارچوب سرمايه دارى و مسئله قدرت سياسى کارگرى در متن بحران کاپيتاليسم و اشکال سازماندهى حزبى و توده اى طبقه کارگر بود. ديگر سخنرانان اين پانل جلال محمد نژاد از حزب کمونيست ايران٬ سلام زيجى از حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست٬ استى پيروتى و عباس منصوران از فعالين جنبش سوسياليستى بودند.

در اين جلسه حاضرين فعالانه در مباحث شرکت کردند و سوالات متعددى راجع به مسائل سازمانيابى کارگران و مسائل نظرى سوسياليسم طرح شد.

روابط عمومی حزب اتحاد کمونیسم کارگری

اول مه ۲۰۱۲