کارگران راه آهن تهران
دستمزدهای پایان سال معوق!

شرکت صنعت گستران ریلی

بنا به خبر دريافتى٬ تا روز هفدهم فروردین ماه دستمزدهای اسفند ماه و همچنین عیدی و سنوات پایان سال بیش از 30 نفر از کارگران شرکت انگل پیمانکاری صنعت گستران ریلی پرداخت نشده و بلاتکلیف به قوت خود باقی است. دوسیه مدیر شرکت در جواب کارگران معترضی که خواهان دریافت دستمزدهایشان هستند با تهدید و ارعاب گفته است: باید کار کنید٬ باید بیشتر کار کنید٬ امسال سال کار بیشتر و حمایت از سرمایه است!

شرکت صنعت گستران ریلی با بیش از 30 کارگر با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه و دستمزدهای 300 هزار تومانی پرداخت نشده  و ساعت کاری 8 صبح تا شب! و کار اجباری در تعطیلات مستقر در راه آهن تهران ارایه دهنده انواع سرویس و خدمات فنی بخشهایی از راه آهن است.

شرکت هجرت گستر!

دستمزدهای اسفند ماه و عیدی و پاداش پایان سال 70 نفر از کارگران زحمتکش شرکت پیمانکاری هجرت گستر تا امروز پرداخت نشده و عوامل کارفرما در جواب اعتراضات کارگران گاهی با تهدید، گاهی با وعده های دروغ و با توسل به انواع کارشکنی تا امروز از پرداخت دستمزدهای کارگران خودداری نموده اند.

شرکت پیمانکاری هجرت گستر با 70 نفر کارگر قراردادی، با قراردادهای یکجانبه و سفید امضا و ساعت کاری صبح تا شب و کار در تعطیلات با دستمزدهای 300 هزار تومانی ارایه دهنده انواع خدمات فنی و ریلی در راه آهن تهران میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٠ آوريل ٢٠١٢ – ٢٢ فروردين ١٣٩١