بنا به دعوت حزب کمونيست کارگرى – حکمتيست٬ هيئتى از جانب حزب اتحاد کمونيسم کارگرى متشکل از سياوش دانشور٬ آذر ماجدى و کريم نورى در کنگره پنجم حزب حکمتيست شرکت کردند. پيام حزب توسط آذر ماجدى در کنگره قرائت شد.

 

پیام حزب اتحاد کمونیسم کارگری
به کنگره پنجم حزب حکمتیست

رفقا!
برگزاری کنگره ۵ را به شما تبریک میگوئیم. این کنگره در سرنوشت حزب حکمتیست جایگاه ویژه ای دارد. جدالی  که شما درون حزب تان با جناحی از رهبری حزب که بحق نام کودتاچی برازنده آنها است، به پیش بردید، نه تنها برای خود شما، بلکه می تواند برای جنبش کمونیسم کارگری نیز حائز اهمیت بسیار باشد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری با علاقه و دقت این جدال را دنبال کرده است و نظر خویش را نیز طی اطلاعیه ها و در نوشته هایی از رهبری حزب اعلام نموده است. ما گفته ایم که هر حرکتی که با هدف حاشیه ای کردن خطوط و سیاست های راست و غیر کمونیستی کارگری باشد، هر حرکتی که هدفش برافراشتن پرچم کمونیسم کارگری منصور حکمت در جامعه باشد، با حمایت و دفاع ما روبرو میشود. حزب ما دقیقا با هدف به اهتزاز درآوردن پرچم کمونیسم کارگری منصور حکمت بیش از ۵ سال پیش پایه گذاری شد. حزب ما با هدف تقویت و تحکیم کمونیسم کارگری منصور حکمت و حاشیه ای کردن سیاست های راست و پوپولیستی تشکيل شد.

عبور از منصور حکمت سیاستی است که توسط گرايشهاى غير کمونيستى کارگرى دنبال شده است. جای بسی خوشحالی است که شاهدیم صفی از کمونیست ها در حزب حکمتیست در مقابل این سیاست راست قد برافراشتند. بویژه که در میان آنها تعدادی از کمونیست های قدیمی وجود دارند که از تشکیل حزب کمونیست ایران همسنگر منصور حکمت بوده اند.

این کاملا روشن است که پیروزی طبقه کارگر، انقلاب کارگری و استقرار جمهوری سوسیالیستی در شرایط حاضر فقط و فقط با اتکاء به کمونیسم مارکس و حکمت امکانپذیر است. ما همیشه بر این حقیقت پای فشرده ایم و به سهم خود کوشیده ایم تا هر گونه شائبه ای را در این جهت بزدائیم. مارکس و حکمت همواره با سلاح نقد کوبنده راه خویش را گشوده اند و سیاست های خود را تثبیت کرده اند. باید این سلاح نقد را محکم علیه تمام موانعی که ارتجاع در مقابل مبارزات مردم و طبقه کارگر برای رهایی قرار می دهند، قرار داد. بدیهی است که در تقابل کمونیسم کارگری با گرایشات و جنبشهای اصلی بورژوائی، نقد کمونیسم غیرکارگری و بورژوایی یک وظیفه تعطیل ناپذیر هر جریان حقیقتا انقلابی و کمونیست است. ما خوشنودیم که سیاست های راست و سنتهای ضد حزبی در حزب شما مورد نقد قرار گرفته و شکست خورده است. باید این نقد را تا به انتها به پیش برد. نقد عمیق و کوبنده و حاشیه ای کردن این سیاست ها در حزب حکمتیست لازمه پیشروی کمونیسم کارگری است.

ما با علاقه وافر این روند را دنبال کردیم و انتظار داریم تمایزات و تفاوتهائی که بین دیدگاههای راست و کمونیسم کارگری وجود دارد به روشنی تبیین و مبنای پراتیک حزب حکمتیست قرار گیرد. پیروزی کمونیسم کارگری منصور حکمت بر خط راست درون حزب حکمتیست میتواند تخته پرشی برای پیشروی کمونیسم کارگری منصور حکمت در جنبش طبقه کارگر و جامعه ایران برای دستیابی به قدرت سیاسی و به اهتزاز درآوردن پرچم حکومت کارگری باشد.

برایتان کنگره ای پر بار، با سیاستهای قاطع کمونیستی کارگری و پیروزی آرزو میکنیم.

 

زنده باد کمونيسم کارگرى
زنده باد منصور حکمت

10 مارس 2012