زنده باد 8 مارس٬ روز جهانى زن !
گزارش میز اطلاعاتی و آکسیون 8 مارس 2012

در گرامیداشت مبارزه آزادیخواهانه و برابری طلبانه جنبش آزادی زن و در همبستگی با مبارزه علیه آپارتاید جنسی حاکم بر ایران در روز 8 مارس 2012، سازمان آزادی زن همچون سالهای گذشته اقدام به برگزاری میز اطلاعاتی در شهر گوتنبرگ سوئد کرد. میز کتاب سازمان آزادی زن از ساعت چهار بعد از ظهر در میدان مرکزی شهر برپا بود و فعالین سازمان آزادی زن تلاش کردند با پخش بیش از 500 تراکت در رابطه با خیزش توده ای در خاورمیانه و شمال آفریقا، عروج اسلام سیاسی، توجه رهگذران را به موقعیت آتی زنان در منطقه جلب کنند.

گزارش تصویری این آکسیون در سایتهای زیر موجود است .
www.azadizan.net
www.azadi-com
www.mobarezan.com
www.wupiran.net

زنده باد آزادی، زنده باد برابری
زنده باد آزادی زن

سازمان آزادی زن
9  مارس 2012