ناسيوناليسم کرد و روز زن
دالیا علی سعید

در آستانه 8 مارس روز جهانى زن٬ احزاب ناسیونالیست گمارده شده پنتاگون بر کردستان عراق٬ در تداوم سیاستهای زن ستیزانه شان به تبلیغات مسموم و ارتجاعى و تفرقه افکنانه براى روز زن متوسل شدند. در کانالها و شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای این احزاب مرتجع و زن ستیز٬ روز زن را "روز پوشیدن لباس کوردی و رقص و پایکوبی زنان" اعلام و بنمايش ميگذارند! (آنهم با جداسازی زنان از مردان در هنگام رقص).

در مقابل اين ارتجاع محض٬ حتى براى حفظ ظاهر هم که شده اپوزيسیون ناسيوناليسم چپ ايرانى حاضر در عراق نه فقط مثل هميشه کوچکترین نقشی در افشاء این نوع سیاستهای زن ستیز نداشت بلکه مردم کردستان عراق هم مراسم 8 مارس در اردوگاههاى این اپوزيسیون را به نام (حفله) عروسى و پایکوبی میشناسند. دليل البته روشن است. براى نيروهاى متفرقه ناسيوناليستى "اصول و برابرى" تابع ديپلماسى و منافع مالى است. آنها در مقابل دریافت کمک مالی از احزاب حاکم٬ سياست شان سکوت و همراهى و همسوئى با جريانات ناسيوناليستى مادر است. تحت تاثير همين سياستهاى ارتجاعى در اردوگاههاى جريانات قوم پرست نیز شاهد جنایاتی فجیع و دلخراش در حق زنانی که به این نیروها میپیوندد هستیم و بوده ایم. (همین چند ماه پیش شاهد قتل ناموسی یک زن به نام مریم صادقی (یلدا) در اردوگاه سازمان زحمتکشان مهتدی بودیم که توسط همسرش با شليک چند گلوله جان باخت).  

اما واقعیت 8 مارس بر همگان عیان است. این روز، روز مبارزه حق طلبانه زنان است که برای آزادی و برابری زن و مرد در دنیا ميجنگند. روزى است که سوسياليستها وارد فرهنگ سياسى جامعه بشرى کرده اند و از همان ابتدا جواب اين قوم پرستان و ناسيوناليستها و زن ستيزهاى مدافع سرمايه دارى و مردسالارى را داده اند. این روز، روز مبارزه با قوانین ضد زن، روز مبارزه بر علیه سنگسار، روز مبارزه بر علیه آپارتاید جنسی است. روز مبارزه علیه مالکیت مرد بر زن است. روز مبارزه برای آزادى و اختیار زن بر تعيين سرنوشت خويش بعنوان يک انسان برابر است. روز مبارزه با قتل ناموسی و قصابخانه های اسلامیون و مذهبیون است. روز مبارزه برای برابری فرزندان دختر با پسر است. روز مبارزه با زندان کردن زنان در منزل به بهانه خانه داری و بچه داری و دور کردنشان از صحنه سیاسی و فعاليت اقتصادی است. روز مبارزه برای آزادی پوشش و برانداختن حجاب اجبارى است. روز مبارزه برای حق انتخاب، مبارزه برای استقلال اقتصادی و روز اعلام اين واقعيت است که ستم بر اساس جنسيت لجن تاريخ بشرى است که سرمايه دارى و مردسالارى از آن دفاع ميکند و بايد ور انداخته شود.

"این نوع تبلیغات در راستای زن ستیزیها و ستم کشی زنان که از سال 1991 تا 2005 بیش از 30000 زن را قربانی سیاست مردسالارانه احزاب ناسیونالیست حاکم در عراق کرده است و فلج کردن جنسی بیش از 50 درصد از دختران و زنان است". (ئقیانوسیک له تاوان)

من به عنوان یک انسان که در کردستان عراق متولد و زندگى کرده ام٬ بعنوان کسى که شاهد صحنه هائی از این توحش و نابرابری بوده ام و به اندازه توان خود هم به مبارزه با آن پرداخته ام٬ همچنین به عنوان يک فعال جنبش کمونیسم کارگری که در راه افشاء این نیروهای مرتجع و ناسیونالیست تلاش کرده ام٬ هرگونه به انحراف کشیدن 8 مارس توسط جريانات مرتجع ناسيوناليستى و شرکايشان را قاطعانه محکوم ميکنم. فراخوان من به زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب این است که به مبارزه قاطع بر علیه این سیاستهای شناخته شده و ضد زن احزاب مرتجع ناسيوناليستى برخيزند٬ این روز را همانطور که بوده و هست گرامی بدارند و در راه آزادی و برابری زن و مرد تمام تلاش خود را بکار گیرند.

ناسيوناليسم بنا بر ماهيت خويش دشمن برابرى انسان است و به همين دليل مهر قومى بر روز زن ميکوبد تا زنان را به نيروى جنبش ارتجاعى خود بر عليه جنبش براى زن و مرد در سراسر جهان قرار دهد. زنده باد آزادی و برابری زنان و مردان!

مارس ٢٠١٢