پيام از قاهره به کنفرانس بين المللى روز زن

دوستان و فعالین عزیز در گوتنبرگ،
درودهای گرم ما را از قاهره بپذیرید. ما حدود ۱۰۰ زن و مرد از سازمانهای مختلف هستیم که در مصر جمع شده ایم تا با برگزاری کارگاههای مختلف حول مکانیسم بین المللی و منطقه ای ارتقا حقوق زنان و ایجاد دموکراسی بحث کنیم.  

این کارگاه (وورک شاپ) توسط شبکه ابتکار فمینیستی اروپا و ۷ سازمان عربی در منطقه سازمان داده شده است. اهداف حاکم بر قیام در مصر یعنی غذا، آزادی و حرمت انسانی کماکان در دستور کار هستند. نتیجه آرای انتخابات که ۷۵٪ کرسی ها را به اسلامیون اختصاص داد خود زنگ خطری برای مردم مصر بخصوص زنان است. خطری در مقابل حقوق پایه ای و آزادی است .

حضور مردان (نصف جمعیت حاضر) در کارگاه نشانه دخالت مهم جوانان مصر در مبارزه برای تغییر است. زنان نباید از دستاوردهای انقلاب محروم شوند. زنان نقش حیاتی در مبارزه برای دموکراسی بازی میکنند .

نیاز همبستگی بین المللی برای مقابله با تبعیض و ستم علیه زنان تحت نام فرهنگها، مذاهب و سنتهای متفاوت محور اصلی مباحث ما است. در همین رابطه به کنفرانس شما درود میفرستیم و برایتان آرزوی موفقیت میکنیم.

از اینکه در مصر هستیم خوشحالیم ولی دلمان میخواست که نزد شما هم میبودیم .

لیلین هلس فرنچ، رئیس شبکه ابتکار فمینیستی اروپا
بوریانا یونسون، مسئول پروژه یورومد شبکه ابتکار فمینیستی اروپا
نوال یاقضی، لیگ سوریه
افاف ماری، سازمان مصری برای ارتقا دخالت مردم
کلیه شرکت کنندگان در کارگاه (وورک شاپ)