گزارشی از برگزاری مراسم روز جهانی‌ زن در تورنتو کانادا

امسال روز جهانی زن در متن جنبش جهانی‌ ۹۹ در صد بر علیه ۱ در صد و در متن مبارزات مردم و زنان برای رهائی، آزادی و برابری در کشورهای خاورمیانه، و در متن بحران عظیم سرمایه داری و حمله بورژوازی به کلیه دستاوردهای بشری برگزار شد.

در تورنتو کانادا به دعوت سازمان IWD اجتماع با شکوهی در دانشگاه تورنتو برگزار شد. در این گردهمایی حدود ۲۰۰۰ نفر از فعالین جنبش آزادی زن در آن حضور داشتند. میزهای نشریات و کتاب احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و سازمانهای مدافع حقوق زنان جلوه خاصی‌ به این اجتماع بخشیده بود. تم اصلی‌ امسال مراسم روز جهانی زن، اعتراض به ریاضت کشی اقتصادی و حمله بورژوازی به دستاوردهای رفاهی مردم و زنان بود. سخنرانان از جنبه‌های مختلف به افشای دولت در کاهش دادن خدمات رفاهی مردم اعتراض میکردند. بعد از ۲ ساعت جمعیت با بنرها و پلاکاردهای خود در مرکز شهر دست به راهپیمایی زدند. شعارهای "حقوق زن انسانی است"، "شما به حقوق ما حمله میکنید ما میجنگیم"، "اتحاد زنان شکست نخواهد خورد" در خیابانهای اصلی‌ تورنتو طنین افکند بود.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری در مراسم روز جهانی زن حضور فعالانه داشت. شعارهای "نه‌ به اسلام سیاسی، نه‌ به سرمایه داری"، "آزدی برابری آری٬ تبعیض نه‌"، "ما ۹۹ در صد هستیم"، "زنده باد سوسیالیسم٬ مرگ بر سرمایه داری" که از طریق بلندگوی حزب توسط فخری جواهری داده میشد با استقبال جمعیت روبرو شده و به گرمی تکرار میکردند. این اجتماع باشکوه در فضایی مملو از همبستگی، و مبارزه برای آزادی و برابری بعد از ۶ ساعت به پایان رسید.