٨ مارس روز جهانی زن
روز پیوستن جنبش رهایی زن به صف مقدم جنبش ضد سرمایه داری و جنبش آزادیخواهی جهانی است!

امسال روز جهانی زن در فضایی برگزار میشود كه میلیونها كارگر و ستم كش در دنیا اساس سرمایه داری و حكومتهای پارلمانی و دیكتاتوریهای عریان حافظ این نظام را به جدالهای مهیب كشانده اند. از یونان تا اسپانیا، از مصر تا سوریه خیزشهای توده ای كماكان در جریان است و تا همین جا ضربات محكمی به بنیادهای نظام عمیقا بحران زده سرمایه داری، دمكراسی و حكومتهای هار خودگمارده وارد كرده است. جنبش رهایی زن در متن این فرصت تاریخی میتواند و باید با قرار گرفتن در صف اول جنبش ضد فقر و جنبش آزادیخواهی نقش تعیین كننده ای را بازی كند. ٨ مارس روز جهانی زن امسال بر بستر این فرصت تاریخی میتواند به سمبل همبستگی بین المللی، سمبل میلتانتیسم و سمبل ترقی خواهی بدل شود.

در این روز همچون بخشی از جنبش رهایی زنان در ایران باید به صف اعتراضات و اجتماعات روز جهانی زن در اقصی نقاط دنیا پیوست تا از یكطرف همبستگی جهانی جنبش زنان برای آزادی و برابری، جنبش جهانی برای رفاه و آزادی را تقویت كرد و از طرف دیگر تعرض به جمهوری ضد زن اسلامی در ایران را تقویت و تداوم بخشید.

در این روز یكبار دیگر در صفی متحد و باشكوه باید اعلام كرد بشریت به هیچ چیز كمتر از رفاه و آزادی، برابری زنان، كوتاه شدن دست مذهب از جامعه رضایت نمیدهد.

به اجتماع و راهپیمای روز جهانی زن در تورنتو بپیوندیم و همصدا با تمام زنان و مردان آزادیخواه جهان صف مبارزه برای یك دنیایی بهتر را تحكیم كنیم.

زنده باد ٨ مارس روز جهانی زن!
زنده باد آزادی و برابری!
زنده باد سوسیالیسم!
سرنگون باد جمهوری اسلامی!

 

زمان: شنبه ۳ مارس ۲٠۱۲ ساعت ۱۱ صبح
مكان: ۲۵۲ بلور استریت غربی (St. George Subway Station )

حزب اتحاد كمونیسم كارگری- تشکيلات كانادا
۲٨ فوریه ۲٠۱۲