در حاشیه پلاتفرم حزب در قبال جنگ تروریستها (۲)
گفتگو با علی جوادی

یک دنیای بهتر: در زمینه سبک کار و تاکتیک عملی حزب در قبال جنبش ضد جنگ گفته شده است که: "ما در جنبش ضد جنگ فعالانه و بطور انتقادی شرکت میکنیم. ما هر گونه حضور جریانات اسلامیستی و یا تخفیف به جریانات اسلامی را قویا نقد و افشاء میکنیم. ما در عین حال تلاش میکنیم که به ائتلافهای سیاسی پیرامون خط استراتژیک خود شکل دهیم و آلترناتیوی رادیکال را در مقابله با جنگ تروریستها شکل دهیم. ما در هر شهر و کشوری باید بتوانیم به ائتلافی گسترده با جریانات رادیکال پیرامون شعارهای استراتژیک خود دست پیدا کنیم." چرا شرکت؟ چرا انتقادی؟ چه دلایلی موجب اتخاذ این سیاست شده است؟ چرا نباید کلا به آلترناتیو دیگری بر مبنای چهارچوب عمومی سیاست حزب در صورت وقوع جنگ شکل داد؟

علی جوادی: ما در جنبش "ضد جنگ" فعالانه شرکت میکنیم. اما در عین حال با تمام قوا تاکید میکنیم که این جنگ دو قطب تروریستی است. دو قطبی که هر کدام کارنامه طویلی در کشتار و آدمکشی و جنایت علیه بشریت دارند. جنگ دارای دو سو است و هر دو سوی این جنگ ارتجاعی و تروریستی است. شرکت ما در اعتراضات ضد جنگ به هیچوجه به معنای صحه گذاشتن و یا تائید خط سنتی حاکم بر جنبش ضد جنگ نیست. بر عکس یک رکن شرکت ما نقد فعالانه سیاست حاکم بر این رهبری سنتی حاکم بر این اعتراضات است.

ما در جنبش ضد جنگ شرکت میکنیم چرا که توده های معترض بسیاری این اعتراضات را مجرایی برای اعتراض به این جنگ خانمانسوز میدانند. و این جنبش پیش از آنکه با مولفه های خط سیاسی سنتی حاکم بر آن تداعی شود با اعتراضات توده ای مردم ضد جنگ علیه طرفین این جدال بیان میشود. ما در جنبش ضد جنگ شرکت میکنیم چرا که میخواهیم فعالانه حضور جریانات اسلامی و مدافع رژیم کثیف اسلامی را افشاء و طرد کنیم. شرکت ما در عین حال تلاشی برای جلوگیری از تحرک جریانات اسلامی و مدافعان بی شرم این رژیم در اعتراضات توده های مردم علیه جنگ است. ما اجازه نخواهیم داد تا این جریانات مرتجع و آدمکش جایی در این حرکت اعتراضی داشته باشند. ما در هر کجا کارنامه جنایت رژیم متبوعشان را برای توده های مردم آزادیخواه و برابری طلب برملا خواهیم کرد.    

ما در جنبش ضد جنگ شرکت میکنیم اما در این پروسه نگاهمان به شکل دادن و سازماندهی به گرایشی رادیکال علیه هر دو قطب این جنگ است. واقعیت این است که توده های عظیم مردمی که تاکنون نیروی اجتماعی این اعتراضات بوده اند٬ الزاما همسو و هم جهت با جریان رهبری سنتی این جنبش نیستند. از آن خط نمیگیرند و تحت رهبری آن به معنای واقعی قرار ندارند. این توده ها خسته و بیزار از جنگهایی هستند که ماشین جنگی آمریکا و ناتو تاکنون به جامعه تحمیل کرده است. باید توجه داشت همانطور که هیچ بخش قابل ملاحظه ای از توده های عظیمی که در جنبش ضد جنگ عراق شرکت کردند٬ مدافع دیکتاتوری صدام و دستگاه سرکوبش نبودند٬ هیچ بخش این اعتراضات هم طرفدار رژیم آدمکشان اسلامی نیستند. حساب حضور و تحرک جریانات اسلامی آدمکش را باید از واقعیت وجودی توده های مردم معترض به جنگ جدا کرد. واقعیت این است که در غیاب پرچم جنبشی که از موضعی سوم٬ از موضع بشریت مترقی٬ علیه هر دو قطب این جدال قد علم کند٬ توده های مردم بعضا و ناچارا به سوی پرچمی کشیده میشوند که تحت لوای اعتراض علیه جنگ به میدان آمده است و موضع سومی را نمایندگی نمیکند. اما باید تاکید کرد که اکثریت عظیم توده های معترض علیه جنگ علیه هر دو سوی این جنگ و کشمکش هستند.

و بالاخره ما در جنبش ضد جنگ شرکت میکنیم چرا که این اعتراضات بیشترین امکان و شرایط را برای شکل دادن به گرایشی رادیکال و آزادیخواهانه در دفاع از خواست مردم در ایران برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی٬ گسترش بین المللی دفاع از آلترناتیوی متضمن آزادی٬ برابری و رفاه همگان در مقابل جریانات راست و ارتجاعی و همچنین تلاش برای درهم شکستن سیاست قلدری و میلیتاریستی تروریسم دولتی فراهم میکند. از این رو ما در این اعتراضات از موضعی مستقل و انتقادی شرکت میکنیم. ما علیه هر دو سوی این تقابل هستیم. این جنگ ادامه سیاست تقابل و کشمکش دو قطب تروریستی جهان معاصر است. از هر دو سو ارتجاعی است. باید به صفی سوم شکل داد. صفی از موضع بشریت مترقی و آزادیخواه.

یک دنیای بهتر: در پلاتفرم تاکیدی بر چگونگی و نقش حزب و جنبش کمونیسم کارگری در اعتراضات علیه جنگ شده است. قید شده است که: "ما با اعتماد به نفس به جامعه جهانی اعلام میکنیم که ما صدای کارگر و کمونیسم و آزادیخواهی و برابری طلبی در ایران هستیم. ما فریاد مردم منزجر از جنگ و تروریسم در ایران هستیم. ما بخشی از اردوی بشریت متمدن و ۹۹ در صد علیه اقلیت استثمارگر ١ درصد در ایران هستیم." تاکید بر این مساله چه ویژگی در سیاست حزب و جنبش ما در این شرایط میتواند داشته باشد؟ چرا این تاکیدات؟

علی جوادی: این تاکیدات بیانگر جایگاه مستقل و متمایز حضور ما در اعتراضات ضد جنگ است. حضور ما در جنبش ضد جنگ صرفا حضوری از موضع تقابل با جنگ دو قطب تروریستی نیست. ما جریانی هستیم که در عین حال درگیر جدالی چندین ساله بر علیه رژیم اسلامی هستیم. هدف ما صرفا پایان دادن به جنگ خونین دو قطب تروریستی نیست. ما خواهان پایان دادن به این جنگ هستیم٬ اما نه از موضع "حفظ وضع موجود" بلکه از زاویه نیرویی که خواهان سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی است. مدعی قدرت سیاسی در ایران است. خواهان نابودی رژیم اسلامی و برپایی رژیمی متضمن اراده آزاد و آراء مستقل و انقلابی توده های کارگر و زحمتکش در آن جامعه است. از این رو باید این موقعیت و جایگاه ویژه را به مردم معترض آگاهانه اعلام کرد. باید توجه شان را به این واقعیت جلب کرد که گرایشی در این اعتراضات وجود دارد که صدای مردم معترض و خسته و بیزار از رژیم اسلامی است. صدای مردمى است که بیش از سه دهه علیه رژیم اسلامی جنگیده است و بیشترین مصائب این جنگ ارتجاعی در صورت وقوع بر دوش آنها خراب خواهد شد. ما موظفیم به این مردم معترض اعلام کنیم که ما صدای آزادیخواهی و برابری طلبی در ایران علیه جنگ و تروریسم هستیم. صدایی که در هر دم و بازدم خود بر علیه رژیم اسلامی جنگیده است و نماینده آزادیخواهی و برابری طلبی در جامعه است.

یک نکته مهم دیگر در این شرایط جنبش اکثریت ۹۹% علیه اقلیت استثمارگر در جامعه است. وجود این جنبش و فعالیت تاکنونی آن ویژگی خاصی به تلاش ما در این دوره می بخشد. یکی از دستاوردهای این جنبش آن است که نشان داده است که اقلیت استثماگر کاپیتالیست دشمن مردم کارگر و زحمتکش در هر گوشه ای از جهان است. برای فعالین این جنبش پذیرش اینکه رژیم اسلامی در ایران در عین حال نماینده همان یک درصد جامعه است مساله پیچیده ای نیست. و این واقعیت به اعتراضات توده های مردم بر علیه جنگ ویژگی اجتماعی و سیاسی خاصی می بخشد که پیشبرد اهداف سیاسی ما را در این میدان بسیار آسان تر میکند. این ویژگی یعنی اعتراض به اقلیت استثمارگر یک درصد در جهان در عین حال مسیر طولانی برای اعتراض به هر دو سوی این تقابل باقی نمیگذارد. گره زدن جنبش علیه هر دو سوی جنگ با جنبش علیه اقلیت استثمارگر حاکم بر این جوامع کار چندان پیچیده ای نیست. و در عین حال به تلاش ما برای مقابله با هر دو قطب این جنگ احتمالی خونین است.

یک دنیای بهتر: در پایان اجازه دهید به این مساله بپردازیم که پلاتفرم حزب تاکیدی ویژه بر سیاست خود در مقابله با تحریم اقتصادی و جنگ با سایر جریانات مخالف اما متعلق به جنبشهای اجتماعی دیگر دارد؟ موضوع چیست؟ ملزومات این تاکیدات کدام است؟ چرا تاکید بر این سیاست که: " نقد ما به سیاست تحریم اقتصادی و حمله نظامی در عین حال و در خود نقدی به "تحریم" و "حمله نظامی" سی و چند ساله رژیم اسلامی علیه توده های مردم زحمتکش است. از نقطه کارگر و آزادیخواهی رژیم اسلامی سی و سه سال است که مردم را "تحریم" کرده و به آنها "حمله نظامی" کرده است. ما تحریم اقتصادی آمریکا و اروپا و حمله نظامی را از این زاویه مورد انتقاد قرار میدهیم. ما نشان میدهیم که این اقدامات تلاشهای علیه توده های مردم کارگر و زحمتکش و علیرغم تخاصمشان٬ اقدامی از یک جنس است."؟

علی جوادی: ما در اینجا یک ویژگی مهم تبلیغاتی پلاتفرم ضد جنگ خود را داریم بیان میکنیم. ببینید از نقطه نظر ما کسانی که بیش از سه دهه بر علیه رژیم اسلامی جنگیده ایم تحریم اقتصادی و حمله نظامی احتمالی آمریکا و اسرائیل ادامه سیاستهایی هستند که تاکنون رژیم اسلامی علیه مردم ایران در طول حیات سیاه سی و سه ساله اش اعمال کرده است. و از این زاویه این جنگ و مصائب ناشی از آن تنها در امتداد یک جهاد ضد انسانی علیه توده های مردم زحمتکش در جامعه است.

این زاویه اعتراضی در اعتراض علیه جنگ دو قطب تروریستی به ما امکان میدهد که نه تنها ماهیت یکسان و ضد مردمی هر دو سوی این جدال را برای مردم افشا و برملا کنیم بلکه شرایطی ذهنی را فراهم میکند که ما را جریانات خجول و همسوی رژیم اسلامی و جریانات سبز و دنبالچه هایشان کاملا متمایز میکند. به مقابله ما بر علیه تحریم اقتصادی و جنگ احتمالی ویژگی کاملا متمایز و مستقلی از هر دو سوی این جدال می بخشد. این ویژگی سیاست تبلیغی ما در قبال جنگ در عین حال کاملا تبلیغات جریانات مدافع جنگ و یا جریانات همسو با قطبهای تروریستی را افشاء و ماهیت ارتجاعی آنها را بر ملا میکند.

اجازه دهید که در پایان به این مساله اشاره کنم که تلاشهای ما در مقابله با جنگ در ایران ویژگی خاصی خواهد داشت. ما در ایران پایان جنگ را با پایان عمر سیاه رژیم اسلامی گره زده ایم. شعارهای ما در ایران بیانگر این ویژگی خواهد بود. ما تلاشمان در عین حال مستلزم تصرف قدرت سیاسی و سازماندهی حکومت متضمن اراده آزاد توده های مردم خواهد بود. ما مقابله با جنگ را با تلاش برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی به پیش خواهیم برد. در این زمینه در شماره های بعدی اشارات بیشتری باید کرد.

ادامه دارد.

پلاتفرم ما در مقابله با جنگ تروریستها
رئوس سیاست حزب در خارج کشوراهداف: هدف ما تاثیر گذاری بر افکار عمومی و به میدان آوردن توده های مردم آزادیخواه در کشورهای غربی به مقابله با جنگ و کشمکش هر دو قطب تروریستی جهان معاصر است.

شعارهای استراتژیک ما: "مرگ بر جنگ تروریستها"٬ "نه به میلتاریسم آمریکا - اسرائیل٬ مرگ بر جمهوری اسلامی"٬ "نه به حمله نظامی٬ نه به تحریم اقتصادی٬ نه به میلتاریسم آمریکا - اسرائیل٬ نه به تروریسم اسلامی"٬ "نه به سلاحهای کشتار دسته جمعی در سراسر جهان"٬ "زنده باد آزادی٬ برابری٬ رفاه"


Down with the war of terrorists!
NO to US -Israeli militarism, Down with the Islamic Regime!
No to military attacks, No to economic sanctions, No to Islamic terrorism !
No to atomic weapons  and weapons of mass destruction, world over!
Long live Freedom, Equality, Prosperity!

سیاست ما در خارج کشور دارای ارکان زیر است. ما علیه این جنگ تروریستی و ضد انسانی هستیم. ما خواهان در هم شکستن میلیتاریسم آمریکا٬ اسرائیل و ناتو هستیم. ما برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی تلاش میکنیم. ما هر گونه تحریم اقتصادی٬ حمله نظامی را اقدامی علیه زندگی مردم و سلاحی کشنده قلمداد میکنیم. ما خواهان برچیدن تمام سلاحهای کشتار دسته جمعی و عدم دستیابی هر نیرویی به سلاح کشتار دسته جمعی هستیم. ما مردم را به "صلح" تروریستها دعوت نمیکنیم برای سرنگونی تروریسم اسلامی و در هم شکستن قدر قدرتی و میلیتاریسم تروریسم دولتی تلاش میکنیم. سیاست ما حفظ وضع موجود نیست. ما برای آزادی و برابری و رفاه تلاش میکنیم.

سبک کار: ما در جنبش ضد جنگ فعالانه و بطور انتقادی شرکت میکنیم. ما هر گونه حضور جریانات اسلامیستی و یا تخفیف به جریانات اسلامی را قویا نقد و افشاء میکنیم. ما در عین حال تلاش میکنیم که به ائتلافهای سیاسی پیرامون خط استراتژیک خود شکل دهیم و آلترناتیوی رادیکال را در مقابله با جنگ تروریستها شکل دهیم. ما در هر شهر و کشوری باید بتوانیم به ائتلافی گسترده با جریانات رادیکال پیرامون شعارهای استراتژیک خود دست پیدا کنیم.

ماتریال تبلیغی: ما در جنبش ضد جنگ با شعارهای استراتژیک حزب خود و همچنین شعارهای ویژه این شرایط شرکت میکنیم.

ویژگی سیاست  تبلیغاتی ما: ما با اعتماد به نفس به جامعه جهانی اعلام میکنیم که ما صدای کارگر و کمونیسم و آزادیخواهی و برابری طلبی در ایران هستیم. ما فریاد مردم منزجر از جنگ و تروریسم در ایران هستیم. ما بخشی از اردوی بشریت متمدن و ۹۹ در صد علیه اقلیت استثمارگر ١ درصد در ایران هستیم.

مقابله با سیاستهای ناسیونالیستی : ما بطور همه جانبه کلیه نیروهای دست راستی پرو غربی که مدافع حمله نظامی و تحریم اقتصادی هستند٬ افشاء و ایزوله می کنیم. ما بطور فعالی سیاستهای دفاع طلبی ناسیونالیستی از رژیم اسلامی را عمیقا و بطور همه جانبه نقد میکنیم. نقد ما به سیاست تحریم اقتصادی و حمله نظامی در عین حال و در خود نقدی به "تحریم" و "حمله نظامی" سی و چند ساله رژیم اسلامی علیه توده های مردم زحمتکش است. از نقطه کارگر و آزادیخواهی رژیم اسلامی سی و سه سال است که مردم را "تحریم" کرده و به آنها "حمله نظامی" کرده است. ما تحریم اقتصادی آمریکا و اروپا و حمله نظامی را از این زاویه مورد انتقاد قرار میدهیم. ما نشان میدهیم که این اقدامات تلاشهای علیه توده های مردم کارگر و زحمتکش و علیرغم تخاصمشان٬ اقدامی از یک جنس است.