در حاشیه پلاتفرم حزب در قبال جنگ تروریستها
گفتگو با علی جوادی

یک دنیای بهتر: حزب اتحاد کمونیسم کارگری پلاتفرمی در "مقابله با جنگ تروریستها٬ رئوس سیاست حزب در خارج کشور" منتشر کرده است که مهم است به جوانب متعدد این پلاتفرم پرداخته شود. از شعارهای استراتژیک ما شروع کنیم. چرا این مجموعه از شعارها؟ چگونه این شعارها تمایز ما را از گرایشات متفاوت در جنبش ضد جنگ متمایز میکند؟ معنای سیاسی این جایگاه متفاوت سیاسی چیست؟

علی جوادی: شعارها معمولا فشرده و بیان موجز سیاست هستند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری حضور سیاسی و اجتماعی خود را در قبال جنگ تروریستها با شعارهای مشخص زیر علاوه بر شعارهای عمومی و استراتژیک و همیشگی خود معنی کرده است :

الف: مرگ بر جنگ تروریستها
ب: نه به میلتاریسم آمریکا - اسرائیل٬ مرگ بر جمهوری اسلامی
ج: نه به حمله نظامی٬ نه به تحریم اقتصادی٬ نه به میلتاریسم آمریکا - اسرائیل٬ نه به تروریسم اسلامی
د: نه به سلاحهای کشتار دسته جمعی در سراسر جهان
ه : زنده باد آزادی٬ برابری٬ رفاه

به چند نکته در خصوص این شعارها باید اشاره کرد. در درجه اول باید تاکید کرد که ما این جنگ را جنگی تروریستی و ارتجاعی ارزیابی میکنیم و نظر به مصائب بیشماری که بر شرایط زندگی و مبارزه توده های مردم زحمتکش تحمیل خواهد کرد٬ آن را محکوم میکنیم. این شعار در عین حال بطور ضمنی اعلام میکند که ما علیه هر جنگی نیستیم. ما نیرویی هستیم که خود در یک پروسه انقلابی به ارتجاع و استبداد اعلام جنگ کرده ایم. در بخشی از تاریخ جنبش خود علیه این نیروها با تمام قوا جنگیده ایم. از این رو این شعار بر خلاف شعار لیبرالیستی عمومی "نه به جنگ" که هر نوع جنگی را مستقل از مضمون و اهداف حاکم بر آن محکوم میکند٬ ما ویژگی مشخص این جنگ را طرح و آن را در مقابل جامعه قرار میدهیم. این جنگ تروریستها است. از هر دو سو ارتجاعی است. در دو سوی این جنگ احتمالی دو نیروی تروریست قرار دارند. دو نیرویی که سابقه خونینی در جنگ و کشتار و نابودی دارند. هر گونه تقلیل جنگ این دو نیروی تروریست به یک جنگ یک طرفه و گویا اینکه تنها یک جریان خواهان جنگ است و طرف دیگر نقشی در شکل دادن و دامن زدن به این جنگ ندارد نه ناشی از یک اشتباه محاسبه سیاسی بلکه محصول همسویی سیاسی با قطب تروریسم اسلامی است و به همین اعتبار باید مورد نقد قرار بگیرد.

بعضا میگویند حکومتهای اسرائیل و آمریکا آغازگر این جنگ احتمالی خواهند بود. از این رو این جنبه از واقعیت را باید اساس تحلیل از جنگ قرار داد. واقعیتی است٬ اما تنها گوشه ای از واقعیت. ما کمونیستها هیچگاه ماهیت و خصلت جنگ و طرفین درگیر را از اینکه کدام نیرو آغازگر جنگ است نتیجه نگرفته ایم! جنگ ادامه سیاست است. این جنگ در صورت وقوع هم ادامه تقابل و کشمکش دو قطب تروریستی است که به مرحله رو در رویی نظامی کشیده شده است. از این رو باید ضرورت و مطلوبیت جنگ را برای طرفین در ادامه سیاست و کشمکش تاکنونی توضیح داد. تنها شروع از چنین نقطه عزیمتی میتواند ما را به یک ارزیابی اصولی و رادیکال از جنگ تروریستها برساند.
 
در اینکه حمله نظامی و تلاش برای نابودی تاسیسات هسته ای رژیم اسلامی یک حلقه تعیین کننده در سیاست اردوی تروریسم دولتی است٬ تردیدی نیست. حکومتهای این اردو اعلام کرده اند که اجازه نخواهند داد رژیم اسلامی به سلاح اتمی مجهز شود. بعلاوه حمله نظامی و جنگ حلقه ای تعیین کننده در استراتژی این اردوی تروریستی در مقابله با رژیم اسلامی و کل جنبش اسلام سیاسی است. اما چه عواملی ضرورت جنگ و تقابل نظامی را برای رژیم اسلامی بیان میکنند؟ در این زمینه باید به چند مساله اشاره کرد. رژیم اسلامی بر این تصور کودنانه است که میتواند در صورت حمله نظامی و جنگ کماکان پابرجا بماند و در چنین صورتی تداوم عمر سیاه خود را تضمین کرده است. در این ارزیابی رژیم اسلامی از قرار مفروض گرفته است که جنگ منجر به نابودی و یا سرنگونی رژیم اسلامی نخواهد شد و چنانچه نابود نشود و جنگ را از سر بگذراند٬ توانسته است با هزینه داده شده ای خطر سرنگونی خود در پس جنگ و حمله نظامی را در آینده طولانی تری از میان بر خواهد داشت. از این روست که به استقبال جنگ میرود. تهدید میکند٬ برای ضربه زدن به نیروهای اسرائیل در هر گوشه ای جایزه تعیین میکند.
 
ب: شعار "نه به میلتاریسم آمریکا - اسرائیل٬ مرگ بر جمهوری اسلامی" شعار استراتژیکی است که خصلت عمومی سیاست ما را در قبال دو قطب ترویستی بیان میکند. روشن و صریح بدون کوچکترین تردیدی. ما خواهان سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی هستیم. در عین حال نماینده نه بزرگ به قلدری و زورگویی قطب تروریسم دولتی و نیروهای اصلی آماده به جنگ آن هستیم.
  
ج: "نه به حمله نظامی٬ نه به تحریم اقتصادی٬ نه به میلتاریسم آمریکا - اسرائیل٬ نه به تروریسم اسلامی"٬ این شعار دربرگیرنده کلیت سیاستهایی است که در قبال جوانب متعدد این جنگ باید مطرح شود. ما حمله نظامی را محکوم میکنیم. ما سیاست اعمال تحریم اقتصادی را قویا محکوم میکنیم. ما میلیتاریسم آمریکا و اسرائیل و همچنین تروریسم اسلامی را قویا نقد میکنیم. شعار دیگر ما در این زمینه بیان دیگر نقد ما به سیستم تحریم اقتصادی٬ حمله نظامی و کلا میلیتاریسم و تروریسم اسلامی است.
 
د: نه به سلاحهای کشتار دسته جمعی در سراسر جهان٬ سیاست ما در برابر سلاحهای اتمی و سلاح کشتار دسته جمعی علی العموم است. ما به جنبشی تعلق داریم که خواهان برچیدن و نابودی سلاحهای کشتار دسته جمعی در هر نقطه از جهان است. از این رو ما هم خواهان عدم تجهیز هر دولتی به این سلاحها و هم خواهان برچیدن عمومی آن هستیم. ما بر خلاف جریاناتی که صرفا به خلع سلاح اتمی منطقه تاکید میکنند٬ خواهان جمع کردن این مجموعه ضد انسانی در هر گوشه ای از جهان هستیم.
 
ه : و بالاخره شعار "زنده باد آزادی٬ برابری٬ رفاه" موقعیت و جایگاه ما را در برابر وضعیت موجود در جهان معاصر و جامعه ایران نشان میدهد. این شعار خلاصه مطالبات و اقدامات سیاسی و رفاهی است که باید در ایران و همچنین در سایر جوامع متحقق شود. این شعار به جنبشی تعلق دارد که خود را جنبش ضد سرمایه داری ۹۹ درصد علیه اقلیت استثمارگر ١ درصد معرفی میکند. حلقه اتصال جنبش علیه جنگ تروریستی و تقابل طبقاتی جنبش توده های کارگر و زحمتکش علیه استثمارگران موجود در جامعه است.
 
یک دنیای بهتر: در این پلاتفرم اعلام شده است که "ما برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی تلاش میکنیم. ما هر گونه تحریم اقتصادی و حمله نظامی را اقدامی علیه زندگی مردم و سلاحی کشنده قلمداد میکنیم. ما خواهان برچیدن تمام سلاحهای کشتار دسته جمعی و عدم دستیابی هر نیرویی به سلاح کشتار دسته جمعی هستیم. ما مردم را به "صلح" تروریستها دعوت نمیکنیم برای سرنگونی تروریسم اسلامی و در هم شکستن قدر قدرتی و میلیتاریسم تروریسم دولتی تلاش میکنیم. سیاست ما حفظ وضع موجود نیست. ما برای آزادی و برابری و رفاه تلاش میکنیم." چند سئوال در این زمینه مطرح است:
 
الف: برخی جریانات "ضد امپریالیست" میگویند در شرایطی که اردوی تروریسم دولتی تا دندان به سلاحهای کشتار دسته جمعی مجهز است٬ تلاش برای مقابله با رژیم اسلامی و جنگ به این بهانه ریاکاری و دورویی است!  
ب: مساله دیگر٬ عدم دعوت به "صلح" در چنین شرایطی است. چرا؟ آیا نفس جلوگیری از یک جنگ احتمالی خانمانسوز خود یک پیشرفت مهم در جلوگیری از به آتش کشیدن منطقه نیست؟

پاسخ شما چیست؟ تفاوتها کدامست؟

علی جوادی: نقد ما به جریانات "ضد امپریالیست" روشن است. این جریانات مستقل از هر ادعایی که داشته باشند٬ خواسته یا ناخواسته٬ در کنار و یا جاده صاف کن جریانات تروریست اسلامی و جنبش اسلام سیاسی هستند. این جوهر واقعی چنین موضعگیری سیاسی است. مسلما تلاش مبلغان و مدافعین تروریسم دولتی آمریکا و اسرائیل در قبال تلاشهای اتمی رژیم اسلامی یک "دو رویی" و "ریا کاری" محض است. در این تردیدی نیست. این موضعی در افشای تبلیغات و بهانه های مدافعان تروریسم دولتی است. اما در قبال تلاشهای رژیم اسلامی خلع سلاح است. نمیتوان تحت این ادعا که بخشی از جهان کنونی مجهز به سلاحهای کشتار دسته جمعی هستند٬ مجوز توسعه و دستیابی سایر دولتها را به این سلاح کشتار دسته جمعی صادر کرد. افشای دو رویی دستگاه تروریسم دولتی نمیتواند مجوزی برای تایید رژیم اسلامی به تجهیز سلاح اتمی باشد. این موضع نارسا در این شرایط مشخص عمیقا ارتجاعی است. بیان این موضع میتواند بیانگر گوشه ای از نقد ما به بهانه های قطب تروریسم دولتی در توجیه حمله نظامی در این راستا باشد٬ بیانگر خصلت انحصارگرایانه این جریانات در داشتن سلاحهای کشتار اتمی است. اما این افشاگری زمانى مترقی و رهایبخش است که همزمان خواهان برچیدن کلیه سلاحهای کشتار دسته جمعی و جلوگیری از تجيهز هر حکومتی به سلاحهای کشتار دسته جمعی شود٬ در غیر این صورت تنها مجوزی در دست رژیم اسلامی برای پیشبرد اهداف اتمی خویش است.
 
ب: مساله "عدم" دعوت به صلح در قبال جنگ احتمالی یک رکن مهم و یک وجه مهم تمایز جنبش ما از گرایش غالب بر جنبش "ضد جنگ" است. ما جنگ تروریستها را محکوم میکنیم. خواهان جلوگیری از آن هستیم٬ اما در عین حال خواهان "صلح" و یا به اعتبار دیگر خواهان ادامه بقای این جریانات نیستیم. موضع ما در قبال موجودیت این نیروها روشن است. ما خواهان نابودی تروریسم اسلامی و در هم شکستن میلیتاریسم دول غربی و لشگر کشی و قلدری این جریانات هستیم. این یک موضع سوم در قبال جنگ این دو اردوی تروریست است. مسلما باید جلوی جنگ و لشگر کشی این دو قطب را گرفت اما در عین حال باید برای در هم شکستن صفوف این دو اردو تلاش کرد. از این رو نگاه ما در این مبارزه معطوف به "حفظ وضع موجود" نیست. بعلاوه وضع موجود از هر دو سو در حال تغییر است. ایده ال ما حفظ این وضعیت در حال "تغییر" نیست. ما از موضع جریان سوم خواهان برچیدن کلیت این بساط هستیم. نه به میلیتاریسم و ناتو و ژنرالهای آماده به حمله و همچنین نه به اسلامیستهای عمامه بر سر و بمب در دست. تنها در هم شکستن کل این وضعیت میتواند بیان یک موضع انسانی و آزادیخواهانه باشد. هر موضع دیگری یا به حفظ وضع موجود تن میدهد یا به همسویی به یکی از این دو قطب تروریسم منجر میشود .

بدون تردید باید جلوی به آتش کشیدن منطقه که محصول حمله نظامی و جنگ است٬ ایستاد. نباید اجازه داد این جانیان چنین وضعیت خونین و مرگباری را به مردم تحمیل کنند. اما نمیتوان به این بسنده کرد. باید توجه کرد تا زمانیکه این دو اردو موجودند چنین مخاطراتی در بالای سر جامعه قرار داده خواهد شد. از این روست که سیاست عملی ما در جامعه ایران گره زدن مبارزه برای قطع جنگ با مبارزه با سرنگونی رژیم اسلامی است. ما مبارزه علیه جنگ را با پایان دادن به عمر سیاه رژیم اسلامی همزمان به پیش میبریم. این ویژگی سیاست جنبش کمونیسم کارگری در چنین شرایطی است .

ادامه دارد ....

پلاتفرم ما مقابله با جنگ تروریستها
رئوس سیاست حزب در خارج کشور


 
اهداف: هدف ما تاثیر گذاری بر افکار عمومی و به میدان آوردن توده های مردم آزادیخواه در کشورهای غربی به مقابله با جنگ و کشمکش هر دو قطب تروریستی جهان معاصر است .

شعارهای استراتژیک ما: "مرگ بر جنگ تروریستها"٬ "نه به میلتاریسم آمریکا - اسرائیل٬ مرگ بر جمهوری اسلامی"٬ "نه به حمله نظامی٬ نه به تحریم اقتصادی٬ نه به میلتاریسم آمریکا - اسرائیل٬ نه به تروریسم اسلامی"٬ "نه به سلاحهای کشتار دسته جمعی در سراسر جهان"٬ "زنده باد آزادی٬ برابری٬ رفاه "

 

Down with the war of terrorists!
NO to US-Israeli militarism, Down with the Islamic Regime!
No to military attacks, No to economic sanctions, No to Islamic terrorism!
No to atomic weapons  and weapons of mass destruction, world over!
Long live Freedom, Equality, Prosperity!

 

سیاست ما در خارج کشور دارای ارکان زیر است. ما علیه این جنگ تروریستی و ضد انسانی هستیم. ما خواهان در هم شکستن میلیتاریسم آمریکا٬ اسرائیل و ناتو هستیم. ما برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی تلاش میکنیم. ما هر گونه تحریم اقتصادی٬ حمله نظامی را اقدامی علیه زندگی مردم و سلاحی کشنده قلمداد میکنیم. ما خواهان برچیدن تمام سلاحهای کشتار دسته جمعی و عدم دستیابی هر نیرویی به سلاح کشتار دسته جمعی هستیم. ما مردم را به "صلح" تروریستها دعوت نمیکنیم برای سرنگونی تروریسم اسلامی و در هم شکستن قدر قدرتی و میلیتاریسم تروریسم دولتی تلاش میکنیم. سیاست ما حفظ وضع موجود نیست. ما برای آزادی و برابری و رفاه تلاش میکنیم.

سبک کار: ما در جنبش ضد جنگ فعالانه و بطور انتقادی شرکت میکنیم. ما هر گونه حضور جریانات اسلامیستی و یا تخفیف به جریانات اسلامی را قویا نقد و افشاء میکنیم. ما در عین حال تلاش میکنیم که به ائتلافهای سیاسی پیرامون خط استراتژیک خود شکل دهیم و آلترناتیوی رادیکال را در مقابله با جنگ تروریستها شکل دهیم. ما در هر شهر و کشوری باید بتوانیم به ائتلافی گسترده با جریانات رادیکال پیرامون شعارهای استراتژیک خود دست پیدا کنیم .

ماتریال تبلیغی: ما در جنبش ضد جنگ با شعارهای استراتژیک حزب خود و همچنین شعارهای ویژه این شرایط شرکت میکنیم.

ویژگی سیاست تبلیغاتی ما: ما با اعتماد به نفس به جامعه جهانی اعلام میکنیم که ما صدای کارگر و کمونیسم و آزادیخواهی و برابری طلبی در ایران هستیم. ما فریاد مردم منزجر از جنگ و تروریسم در ایران هستیم. ما بخشی از اردوی بشریت متمدن و ۹۹ در صد علیه اقلیت استثمارگر ١ درصد در ایران هستیم .

مقابله با سیاستهای ناسیونالیستی: ما بطور همه جانبه کلیه نیروهای دست راستی پرو غربی که مدافع حمله نظامی و تحریم اقتصادی هستند٬ افشاء و ایزوله می کنیم . ما بطور فعالی سیاستهای دفاع طلبی ناسیونالیستی از رژیم اسلامی را عمیقا و بطور همه جانبه نقد میکنیم .

نقد ما به سیاست تحریم اقتصادی و حمله نظامی در عین حال و در خود نقدی به "تحریم" و "حمله نظامی" سی و چند ساله رژیم اسلامی علیه توده های مردم زحمتکش است. از نقطه کارگر و آزادیخواهی رژیم اسلامی سی و سه سال است که مردم را "تحریم" کرده و به آنها "حمله نظامی" کرده است. ما تحریم اقتصادی آمریکا و اروپا و حمله نظامی را از این زاویه مورد انتقاد قرار میدهیم. ما نشان میدهیم که این اقدامات تلاشهای علیه توده های مردم کارگر و زحمتکش و علیرغم تخاصمشان٬ اقدامی از یک جنس است .

***